VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh

Trang này gồm những thông tin về gói lệnh, cụ thể là các bài tôi đưa lên đây
Cài đặt và sử dụng gói lệnh trong LaTeX 23/06/2009
Tài liệu khảo sát dùng LaTeX 01/05/2009 (mathmode.tex nói về nhiều gói lệnh)

2up.sty – In hai trang vào một trang định dạng, 29/03/2012
2in1.sty – gom 2 trang a4 vào một trang nằm ngang, 28/03/2012

A
answers.sty -Làm đề thi và bài tập 30/04/2009
amslatex.cls – Các kí hiệu toán học Mỹ 09/05/2009
actatex.cls – Lớp làm báo Acta Mathematica Vietnamica, 22/07/2009
anttor.sty – Gói phông mã unicode (dùng được với tiếng Việt)
avant.sty – Gói phông mã unicode (dùng được với tiếng Việt)
alterqcm.sty làm đề thi trắc nghiệm, 08/12/2009
amsfonts.sty phiên bản 3 mới cập nhật, 09/12/2009
accents.sty và dấu trên ký tự, 12/12/2009
anyfontsize.sty gói lệnh lấy mọi cỡ phông, 08/03/2010
array.sty gói công cụ thêm vào mảng và bảng một số lệnh, 03/03/2010
alnumsec.sty định dạng lại số đếm chương và đoạn, 01/03/2010
arydshln.sty đường kẻ đứng và ngang đứt đoạn trong bảng, 26/02/2010
arcs.sty gói lệnh dấu cung trên các ký tự, 14/10/2010
anttor.sty bộ phông và ký hiệu mới, 07/06/2011
arev.sty – thay cho phông truyền thống, 06/06/2011
algorithms.sty – biểu diễn thuật toán, 22/09/201
askinclude.sty – tương tác đưa tệp vào nội dung văn bản, 21/09/2011
amscd.sty – Làm biểu đồ bằng lệnh,11/11/2011
antpolt.sty một họ phông đẹp của Balan, 11/03/2012
adforn.sty những ký hiệu mới, 26/03/2012
adfrrows.sty và adfbullets.sty ký hiệu mũi tên và …, 01/04/2012
aurical.sty – PHÔNG CHỮ ĐẸP, 04/04/2012
appendix.sty lập tên các phần phụ lục, 03/09/2012
abraces.sty – cải tiến làm móc trên và móc dưới, 25/09/2012
algorithm2e.sty – gói lệnh biểu diễn thuật toán (1), 27/08/2013

B
bar.sty – Làm biểu đồ cột, 03/08/2009
bcases.sty – Dấu móc khác nhau của cases.sty,29/04/2009
boxedminipage.sty – Đóng khung những trang nhỏ,28/07/2009
bbding.sty – Phông toán đẹp cùng với gói pìont.sty, 09/05/2009
Gói lệnh phông nhiều ký hiệu đẹp, 05/03/2010
boites.sty – Làm khung văn bản, đặc biệt trên khung có chữ,16/05/2009
bookman.sty – Gói phông mã unicode (dùng được với tiếng Việt)
beamer.cls – trình chiếu tài liệu và mẫu, 14/09/2009
braket.sty – Các ký hiệu móc biên trong LaTeX, 19/09/2009
bigdelim.sty– Ma trận đặc biệt và biên lớn , 22/09/2009
bbm.sty Gói lệnh phông chữ rỗng cho các ký tự nhỏ, 07/03/2010
binhex.sty Chuyển đổi các hệ cơ số, 04/03/2010
bsheaders.sty làm đường kẻ khung đầu chương, 25/02/2010
breqn.sty – Ngắt khối công thức toán sang trang
,10/11/2011
bchart.sty – vẽ biểu đồ cột ngang đơn giản trong LaTeX, 05/02/2012
booklet.sty – Làm sách cỡ nhỏ, in nhóm trang hai mặt thành tập để đóng sách, 30/03/2012
baskervald.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt, 08/04/2012
bera.sty – Bộ phông không chân, 07/04/2012
boisik.sty – Phông của Tiệp cho tất cả ký tự và ký hiệu toán, 06/04/2012
beton.sty dùng phông của cuốn “Concrete Mathematics”, 14/08/2012
bm.sty làm đậm ký tự và ký hiệu toán trong bộ tools của LaTeX, 21/08/2012
bbold.sty phông chữ rỗng cho Văn bản và Toán, 20/08/201
bold-extra.sty làm đậm ký tự kiểu đánh máy, 18/08/2012
berenis.sty – phông văn bản, 27/03/2012
brace.sty 1.0 đặt ngoặc biên thích hợp với biểu thức, 09/12/2012
bookhands – Một tập hợp phông làm sách cũ của Đức, 03/04/2013

C
cases.sty – Công thức có dấu móc đánh số được 29/04/2009
comment.sty – Định dạng các chú thích,27/07/2009
color.sty – Tô màu của LaTeX, 10/06/2009
colortbl.sty – Tô màu trong hàng và cột của bảng, 10/06/2009
cancel.sty – xóa và giản ước, 17/08/2009
coordsys.sty – Hệ tọa độ và vẽ hình, 21/08/2009
chemarrow.sty – biểu diễn phương trình hóa học, 29/08/2009
chemsym.sty ký hiệu nguyên tố hóa học, 30/08/2009
charter.sty – Gói phông mã unicode (dùng được với tiếng Việt)
chancery.sty – Gói phông mã unicode (dùng được với tiếng Việt)
courier.sty – Gói phông mã unicode (dùng được với tiếng Việt)
caption.sty quản lý chú thích hình và bảng, 05/12/2009
ccaption.sty cải tiếnquản lý chú thích hình và bảng, 07/12/2009
cite.sty – đánh số các trích dẫn,15/05/2011
chapterbib.sty danh sách tham khảo theo chương,14/05/2011
cmbright.sty bộ phông và ký hiệu không chân, 08/06/2011
concmath.sty phông làm sách cuốn Concrete Mathematics, 15/03/2012
cyklop.sty – phông chữ Ba Lan, 18/03/2012
chappg.sty đánh số trang theo chương, 09/09/2012
changes.sty đánh dấu chỗ sửa, xóa và thay thế trong văn bản, 08/09/2012
chapterfolder.sty tổ chức thư mục biên dịch tài liệu lớn, 04/09/2012
cellwise.sty Làm các ô chứa nội dung, 06/09/2012
cookingsymbols.sty một số đồ bếp, 13/09/2012
counttexruns.sty đếm số lần biên dịch tệp, 12/09/2012
cute.sty – Trang hai cột đưa vào một cột, 02/10/2012
commath.sty những ký hiệu hay dùng 08/11/2013
calrsfs.sty thay chữ hoa trong môi trường toán 04/11/2013
calligra.sty phông kiểu chữ hoa hồng, 28/08/2013
ctable.sty tích hợp tùy chọn của bảng, 25/08/2013
cellspace.sty điều chỉnh khoảng cách văn bản với biên hàng, 22/08/2013
colortbl.sty tô mầu bảng, 16/08/2013

D
dethi.sty – Làm đề thi trắc nghiệm, 30/04/2009
dethi.sty 1.1 làm đề thi trắc nghiệm, 17/01/2010
diagrams.sty – Làm biểu đồ và bảng biến thiên,04/05/2009
draftmark.sty – Đánh dấu trên văn bản như bản nháp
dblfnote.sty – Chú thích cuối trang chí làm hai cột,30/07/2009
dashbox.sty – Làm khung cho văn bản đường đứt đoạn, 16/05/2009
dashrule.sty – tùy biến đường kẻ ngang, 13/08/2009
dingbat.sty – một số biểu tượng, 18/08/2009
dropping.sty và dotseqn.sty, 27/08/2009
dsfont.sty – phông chữ nét rỗng, 25/08/2009
dashundergaps.sty đường kẻ và dấu chấm chấm dưới văn bản, 20/02/2010
dirtree.sty thể hiện cây dữ liệu,18/02/2010
dcolumn.sty định dạng cột một bảng, 15/03/2010
diagxy.sty – làm các loại biểu đồ,15/11/2011
dcpic.sty – Làm biểu đồ phức tạp,14/11/2011
desclist.sty cải tiến môi trường description, 03/04/2012
dictsym.sty cho một số biểu tương từ điển, 19/04/2012
delarray.sty làm biên cho môi trường array trong bộ tools của LaTeX, 27/08/2012
diagbox.sty kẻ các đường chéo ô bảng, 29/09/2012

E
empheq.sty – Kết hợp dóng công thức và đóng khung
enumitem.sty – Dánh số các danh sách cơ bản
enumerate.sty – Sửa đổi cách đánh số danh sách, 18/06/2009
esvect.sty – ký hiệu vectơ, 16/08/2009
 easylist.sty làm danh sách dễ dàng, 15/05/2010
extarrows.sty: Mở rộng cách thực hiện trên dưới mũi tên, 05/01/2012
electrum.sty nét chữ ký tự kiểu dây điện, 17/03/2012
eqlist.sty dóng ký hiệu danh sách cùng độ rộng, 02/04/2012
expdlist.sty mở rộng môi trường description, 15/04/2012
eqname.sty gán tên cho phương trình, 11/09/2012
ecltree.sty làm biểu đồ cây, 10/09/2012
extdash.sty mở rộng lệnh ngắt từ xuống dòng mới, 22/09/2012
esdiff.sty ký hiệu đạo hàm 11/11/2013

F
fnindent.sty – Các định dạng chú thích,30/07/2009
ftnright.sty – Chú thích văn bản hai cột về một cột cuối,30/07/2009
fancybox.sty – Làm các dạng khung khác nhau, 16/05/2009
fonttable.sty – liệt kê ký tự bảng phông, 30/10/2009
float.sty định nghĩa môi trường động
,15/01/2010
framed.sty đóng khung các văn bản theo khối, 09/03/2010
fnpara.sty – dòng chú thích chạy ngang,19/05/2011
fourier.sty – phông ký hiệu toán fourier cho sách phổ thông, 30/05/2011
fouriernc.sty – phông chữ cho tài liệu học sinh, 31/05/2011
fncychap.sty điều khiển các tiêu đề chương, 10/06/2011
fouridx.sty – Làm chỉ số bốn góc của một ký hiệu hay công thức,04/11/2011
ftnright.sty chú thích cột phải trên một trang, 07/01/2012
fancyhdr.sty làm tiêu đề trên dưới của một trang tài liệu, 29/08/2012
fancyvrb.sty làm môi trường nguyên mã văn bản trong LaTeX, 28/08/2012
ftnxtra.sty làm chú thích trên tiêu đề và biểu bảng, 02/09/2012
footmisc.sty – chỉnh ký hiệu và định dạng chú thích đưa ra, 24/09/2012
fdsymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán, 05/12/2012
flowchart.sty làm sơ đồ khối thuật toán, 19/08/2013
floatflt.sty đặt hình bên cạnh khối văn bản, 16/05/2013
fancybox.sty để làm trang bìa luận án, 15/04/2013

G
gradientframe.sty đóng khung hình, bảng và các khối,13/02/2011

H
helvet.sty – Gói phông mã unicode (dùng được với tiếng Việt)
hhline.sty Tinh chỉnh đường kẻ trong bảng, 02/03/2010

I
ifsym.sty Gói lệnh cho phông các biểu tượng, 28/02/2010
indent.sty đặt lại lề của văn bản,07/05/2011
iwona.sty – phông và ký hiệu mới, 05/06/2011
index.sty làm nhiều tệp chỉ số từ khóa, 01/08/2011
indentfirst.sty làm thụt đầu dòng đầu tiên sau lệnh đoạn trong bộ tools của LaTeX, 23/08/2012
ifthen.sty điều khiển luồng dữ liệu, 11/02/2014

J
jamtimes.sty – Phông chữ và ký hiệu toán của tạp chí JAM, 09/03/2012

K

keystroke.sty vẽ nút bàn phím,16/01/2010
keycommand.sty làm từ khóa của tùy chọn, 17/02/2010
kerkis.sty – phông ký hiệu toán, 01/06/2011
kpfonts.sty – thay cho phông truyền thống, 03/06/2011
kurier.sty bộ phông và ký hiệu mới, 04/06/2011
kbordermatrix.sty – đường kẻ đứng và ngang trong ma trận, 24/09/2011

L
lettrine.sty – Trang trí ký tự đầu tiên của 1 dòng,04/08/2009
listliketab.sty – Lập bảng như một danh sách, 12/06/2009
longtable.sty – Làm loại bảng dài hơn một trang, 12/06/2009
lmodern.sty – Gói phông mã unicode (dùng được với tiếng Việt)
multienumerate.sty đánh số tùy chọn, 13/09/2009
lamdethi.sty 1.0 gói lệnh mới làm đề thi và bài tập, 20/01/2010
lxfonts.sty – phông ký hiệu toán và văn bản, 02/06/2011
leftidx.sty – Làm chỉ số góc trái của một ký hiệu hay công thức,05/11/2011
libris.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt, 25/03/2012
layout.sty thể hiện các phần trang văn bản trong bộ tools của LaTeX, 24/08/2012
libertine.sty – Phông văn bản và tiếng Việt, 26/10/2012
listings.sty liệt kê mã nguồn của nhiều ngôn ngữ lập trình (2), 08/09/2013
listings.sty liệt kê mã nguồn của nhiều ngôn ngữ lập trình (1), 26/08/2013
lastpage.sty – Số trang cuối cùng của văn bản, 14/01/2013

M
mathabx.sty – Gói phông nhiều ký hiệu đẹp có thay cho ams font, 09/05/2009
maple2e.sty – Văn bản soạn bằng maple đem chạy trong LaTeX, 28/04/2009
multirow.sty – Gộp nhiều hàng của cột trong bảng thành một hàng, 08/06/2009
makecell.sty – Trong một ô có thể áp dụng xuống dòng, 08/06/2009
marvosym.sty – Ký hiệu các biểu tượng đời thường, 18/08/2009
mhchem.sty – phương trình phản ứng hóa học, 01/09/2009
mbboard.sty – phông chữ và ký hiệu nét rỗng, 26/08/2009
mathptmx.sty – Gói phông mã unicode và phông Toán (dùng với tiếng Việt)
mathpazo.sty – Gói phông mã unicode và phông Toán (dùng với tiếng Việt)
mathtools.sty – công cụ tinh chỉnh công thức, 05/09/2009
mathcomp.sty – Ký hiệu trong văn bản, 07/09/2009
MnSymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán,11/09/2009
multicolpar.sty làm các cột ngắt bằng dòng trắng,12/09/2009
multicol.sty hãy sử dụng chia cột cho đoạn hoặc trang,12/09/2009
moreverb.sty các khả năng quanh môi trường mã nguồn, 22/02/2010
mathdesign.sty – phông và ký hiệu mới, 09/06/2011
Làm chỉ số từ khóa với gói lệnh makeidx.sty, 30/07/2011
multind.sty làm nhiều tệp chỉ số, 31/07/2011
multicol.sty chia trang thành nhiều cột,20/12/2011
multirow.sty gom nhiều hàng thành một hàng trong một cột,18/12/2011
makecell.sty – Ngắt dòng trong ô và đường kẻ chéo ô,07/12/2011
maybemath.sty làm đậm ký hiệu toán trên tiêu đề, 03/01/2012
multicolpar.sty sắp xếp cột chiều ngang, 14/01/2012
mathdots.sty – Định dạng dấu ba chấm, 27/01/2012
mboxfill.sty điền một hàng kí hiệu giống nhau, 16/04/2012
multitoc.sty Làm nhiều cột cho mục lục, 16/08/2012
mathbbol.sty – làm các chữ cái hoa hoặc không hoa rỗng, 19/08/2012
mbenotes.sty Làm chú thích mọi nơi, 05/09/2012
MdSymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán, 06/12/2012
mhequ.sty – phương trình nhiều cột có nhãn, 15/10/2012
manfnt.sty – Ký hiệu cuốn sách đầu tiên của TeX 05/11/2013

N
niceframe.sty – Gói làm khung với trang trí đa dạng và cực đẹp,16/05/2009
niceframe.sty có phông các biểu tượng đẹp, 06/03/2010
numname.sty – Chuyển số thành chữ 11/08/2009
newcent.sty – Gói phông mã unicode (dùng được với tiếng Việt)
nonfloat.sty – Cố định môi trường động13/01/2010
natbib.sty – trích dẫn tài liệu theo tên và số,18/05/2011
ntheorem.sty lập danh sách định lý, 28/01/2012
newtxtext.sty bộ phông chữ, 11/07/2012
nccrules.sty làm các đường kẻ ngang khác nhau, 17/04/2012
ncccropmark.sty đánh dấu mốc bốn góc trang in văn bản, 20/09/2012
nccfoots.sty tự làm ký hiệu dấu chú thích của người dùng, 19/09/2012
nccbbb.sty làm chữ cái hoa rỗng,18/09/2012
ncccropbox.sty đánh dấu góc của hộp chứa văn bản, 17/09/2012

O
olympiad.sty – Làm tài liệu bài tập tin học,13/07/2009
oubraces.sty – Móc trên dưới và gói lệnh , 17/09/2009
overpic.sty đặt hình và chữ thêm trên hình đã có, 13/03/2010
overcite.sty – đánh số các trích dẫn bằng số mũ,16/05/2011
optional.sty – đưa văn bản tùy chọn vào văn bản, 17/09/2011
outline.sty – lập danh sách lồng nhau,29/10/2011

P
pifont.sty Gói phông đẹp cho ký hiệu toán, 09/05/2009
parallel.sty làm cân đối khối văn bản hai cột, 12/09/2009
parallel.sty gói lệnh làm cột văn bản song song, 19/01/2012
powerdot.cls làm trình chiếu, 04/10/2009
pageborder.sty làm khung bìa
,21/02/2011
pxfonts.sty – ký hiệu toán thay cho phông truyền thống, 21/05/2011
pxgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy Lạp kiểu mới, 24/05/2011
pagesel.sty – lựa chọn trang để đưa ra, 18/09/2011
pageno.sty – vị trí của số trang,28/10/2011
pmat.sty kẻ các đường đất khúc theo hàng, cột ma trận, 06/01/2012
ptserif.sty bộ phông của Tiệp, 12/03/2012
ptsans.sty chữ không chân của Tiệp, 09/04/2012
pandora.sty trợ giúp cho dùng phông pandora, 12/04/2012
paralist.sty mở rộng môi trường danh sách, 14/04/2012
punk.sty phông punk và dấu chữ Việt, 27/07/2012
pagenote.sty gom chú thích ra một trang riêng, 31/08/201
pfnote.sty, fnpos.sty và dblfnote.sty tập hợp gói lệnh chú thích, 30/08/2012
polynom.sty chia đa thức và phân tích ra thừa số, 21/08/2013
parcolumns.sty – Làm các cột văn bản song song, 30/06/2013
pdfscreen.sty làm giao diện trình chiếu, 20/04/2013

Q
quotchap.sty – Chèn câu châm ngôn vào tiêu đề chương,08/07/2009
qsymbols.sty – Gói lệnh dùng dấu nháy và dấu nháy kép làm lệnh, 07/12/2012

romannum.sty chuyển đổi chữ số sang chữ số La Mã, 13/08/201
shadow.sty – Làm khung có bóng ở nền, 16/05/2009
slashbox.sty – Kẻ chéo các ô như gọi lệnh makecell.sty,13/06/2009
shortlst.sty – Lập danh sách theo chiều ngang, 22/06/2009
showkeys.sty – hiện các nhãn trong tệp kết quả, 12/08/200

subcaption.sty mở rộng quản lý chú thích hình và bảng, 06/12/2009
shadedthm.sty tô màu bóng nội dung môi trường định lý, 11/03/2010
subfiles cho nhiều tệp trong một dự án, 23/02/2010
splitbib.sty – Chia danh sách trích dẫn,17/05/2011
sectsty.sty điều khiển các tiêu đề đoạn, 09/07/2011
subsupscripts.sty – Các phương án làm chỉ số,06/11/2011
subeqn.sty gói lệnh với môi trường subequations đánh số theo nhóm,05/12/2011
slashbox.sty – Kẻ đường chéo trong ô bảng,04/12/2011
setspace.sty – Đặt khoảng cách dòng, 20/01/2012
savefnmark.sty lưu trữ ghi chú để dùng lại sau đó, 23/09/2012
sublabel.sty – chia nhỏ một số đếm trong LaTeX, 09/10/2012
stmaryrd.sty – Ký hiệu biểu tượng, 21/06/2013
subfigure.sty tổ hợp đặt vị trí hình và bảng, 18/05/2013
shadowtext.sty làm nét bóng các ký tự, 04/05/2013
sfmath.sty – ký tự trong môi trường toán không chân, 01/02/2013

T
titledot.sty – Làm dấu chấm sau số chương và đoạn, 12/07/2009

Cập nhật mới titledot.sty 1.1
, 23/12/2009
Cập nhật gói lệnh titledot.sty 1.2,20/02/2011
titlesec.sty – Làm lại các tiêu đề chương, đoạn theo ý muốn, 11/07/2009
tboxit.sty – Làm khung khối văn bản, có tiêu đề trên khung, 16/05/2009
tablists.sty – tùy biến danh sách ngang, dọc, 10/08/2009
txfonts.sty – ký hiệu toán đẹp, 19/08/2009
tabvar.sty –  bảng biến thiên, 25/09/2009
theorem.sty bổ sung thuộc tính môi trường định lý, 10/03/2010
thmbox.sty kiểu khung nội dung môi trường định lý đặc biệt, 12/03/2010
tabularborder.sty làm đẹp đường kẻ bảng ngang,04/05/2011
titlepic.sty đặt hình trên trang tiêu đề,03/05/2011
titletoc.sty làm mục lục theo chiều ngang,02/05/2011
titleref.sty trích dẫn các tiêu đề,01/05/2011
txgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy lạp, 23/05/2011
textgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy lạp, 26/05/2011
twoup.sty – in 2 trang vào mỗi trang bằng công cụ trợ giúp, 31/03/2012
tpslifonts.sty – Bộ phông dùng cho trình chiếu, 05/04/2012
tkz-base.sty – vẽ tọa độ và hình cơ bản (I), 07/07/2012
tkz-tab.sty – Làm bảng biến thiên (III), 02/07/2012
tkz-tab.sty – Làm bảng biến thiên (II), 17/06/2012
tkz-tab.sty – Làm bảng biến thiên (I), 26/05/2012
tocbibind.sty Lấy các tiêu đề của mục lục, danh sách hình, … vào bảng mục lục, 17/08/2012
titlefoot.sty Làm chú thích trên tiêu đề, 15/08/2012
textcomp.sty dùng phông văn bản kèm theo, 14/09/2012
tensor.sty ký hiệu đạo hàm 13/11/2013
tablefootnote.sty làm chú thích trong bảng, 24/08/2013
tabularht.sty tùy chọn chiều cao bảng, 23/08/2013
TikZ.sty Làm sơ đồ khối bằng , 20/08/2013
tabulary.sty tính độ rộng và chiều cao cột bảng thích hợp, 15/08/2013
tcolorbox.sty – Tạo khung nội dung văn bản hoặc công thức toán, 09/03/2013

U
umrand.sty – Làm khung với các hình kỳ lạ,16/05/2009
upgreeks.sty – ký hiệu chữ cái Hy Lạp đứng, 27/05/2011
uarial.sty – Sửa họ phông mặc định không chân đẹp hơn, 10/04/2012
uni.sty – thể hiện gói phông universa, 01/05/2013

V
vector.sty – ký hiệu biểu diễn vectơ, 15/08/2009
vjmarticle.cls – Lớp làm báo Vietnam Journal of Mathematics, 21/07/2009
vietnam.sty – Gói phông tiếng Việt
variations.sty –  bảng biến thiên, 23/09/2009
vnextsizes.sty định dạng phông cỡ chữ 13pt, 13.5pt, 14pt, …, 07/03/2010
vieextsizes.sty định dạng phông cỡ chữ cho văn bản, 27/02/2010
vruler.sty đo chiều cao của một trang, 24/02/2010
vwcol.sty – chia cột văn bản, 16/02/2010
version.sty – lựa chọn đưa ra câu gợi ý và trả lời, 19/09/2011
venturis.sty – phông văn bản và cài dấu tiếng Việt, 02/03/2012
verdana.sty – phông được làm từ phông TrueType của Window, 16/03/2012
vntext.sty 1.0 – Dấu tiếng Việt trên các loại bảng mã trong LaTeX (I), 26/07/2012
vntext.sty 1.0 – Dấu tiếng Việt trên các loại bảng mã trong LaTeX (II), 30/07/2012
vntext.sty 1.0 – Dấu tiếng Việt trên các loại bảng mã trong LaTeX (III), 01/08/2012
verbatim.sty giữ mã nguồn văn bản trong bộ tools của LaTeX, 26/08/2012
verbatimbox.sty thể hiện các phần trang văn bản trong bộ tools của LaTeX, 25/08/2012
Thử nghiệm lớn với gói lệnh vntext.sty, 07/04/2013


W

wasysym.sty – ký hiệu và biểu tượng, 17/08/2009
wallpaper.sty ảnh nền một trang giấy, 14/03/2010
watermark.sty làm ảnh và đánh dấu trên tiêu đề chạy, 21/09/2012
wordlike.sty mô phỏng trình bầy trang như MSWord 07/11/2013

X
xwatermark.sty – Đánh dấu kí hiệu trên văn bản,
xargs.sty – ký hiệu vectơ, 16/08/2009
xtab.sty bảng kéo dài hơn một trang được ngắt, 21/02/2010
xhfill.sty dạng đường kẻ theo dòng, 20/05/2011
xspace.sty – Định nghĩa các lệnh không dính vào từ sau,23/11/2011
xypic.sty – làm các loại biểu đồ,17/11/2011
xr.sty làm tra cứu chéo ngoài tệp trong bộ tools của LaTeX, 22/08/2012
xargs.sty định nghĩa các vectơ 03/11/2013
xcolor.sty – Gói lệnh mầu và pha mầu toàn diện, 17/08/2013

Y
yhmath.sty – Thêm dấu cung và dấu ba chấm đường chéo phụ, 14/07/2009
ytableau.sty – Làm bảng các ô gép lại, 05/07/2012

29 Responses to “Gói lệnh”

 1. em muốn dùng phần mềm này để làm đề tiếng anh thì có gói lệnh nào ko ạ?

 2. Thầy cho em hỏi, Bắt đầu mỗi chương các sách của Thầy có các mục lục nhỏ (của mỗi chương) rất đẹp ạ. Cái đó là có gói lệnh hay Thầy tự thiết kế ạ. Có gọi lệnh em xin Thầy ạ, còn Thầy tự thiết kế thì để em mò hihi! Em cám ơn Thầy!

 3. Nguyễn Văn Minh said

  Thày cho em hỏi, em muốn thu khoảng cách giữa các con chữ lại nhưng chưa tì thấy lệnh hay gói lệnh thực hiện. Em đã dùng gói letterspace nhưng máy báo lỗi letterspace not found, tìm trong phần gói lệnh ở trang của thày cũng không thấy gói đó. Thày chỉ giúp em cách thực hiện với. Em cảm ơn.
  Trả lời
  Cái này tôi ít dùng để tìm hiểu thêm.

  • Nguyễn Văn Minh said

   Em vẫn chưa tìm được cách thu gọn khoảng cách giữa các con chữ. Trong sách “Latex với gói lệnh và phần mềm công cụ”, trang 136 của thầy có hướng dẫn dùng gói letterspace với lệnh: \letterspace to 0.9\naturalwidth, nhưng máy lại báo lỗi thày ạ. Thày chỉ dẫn giúp em với.
   Trả lời
   Bạn xem gói lệnh đã dùng chưa và sự kết hợp với gói lệnh khác cũng gọi như thế nào. Dùng tệp đơn giản chỉ có gói lệnh đó để thử nghiệm xem sao?

   • Nguyễn Văn Minh said

    Em đánh đúng ví dụ của thày vào cũng không được. Ở file nguồn em đã khai báo việc sử dụng gói lệnh letterspace. Thày có thể cho em xin địa chỉ gói lệnh này hoặc cách làm khác được không ạ?
    Trả lời
    1. Bạn lên google để tìm gói lệnh letterspace.sty lấy về.
    2. Rất tiếc gói lệnh không dùng cho Unicode được, các mã khác đều tốt, ngày xưa tôi dùng TCVN là ASCII.
    3. Bạn tìm thấy chỗ gói lệnh này cho unicode, letterspace_utf.sty bạn thử xem nhé.

 4. thaophuong said

  cách chèn hình như thế nào ạ?
  Trả lời
  Đọc lại sách LaTeX rồi hãy hỏi nhé.

 5. Tăng Quỳnh said

  Em chào Thầy ạ! Thầy có thể cho em xin một vài bản mềm latex để em viết sách từ điển toán học không ạ. Em cảm ơn Thầy ạ
  Trả lời
  Viết từ điển không khác gì viết sách dùng hai cột, không có mẫu đâu, tự thiết kế lấy thôi.

  • Tăng Quỳnh said

   dạ. em cảm ơn thầy ạ. nhưng em chưa biết dùng câu lệnh nào để có thể để tự chương trình sắp xếp từ nào đứng trước từ nào đứng sau ạ.
   Trả lời
   LaTeX chỉ phục vụ in ấn là chính, không có thuật toán chạy sắp xếp như vậy. Bạn lấy các từ ra rồi dùng 1 chương trình khác sắp xếp rồi khi đó copy và gõ vào nội dung, ví dụ như Excel,… không có gói lệnh tự động đâu.

  • Tăng Quỳnh said

   em thưa thầy có gói lệnh nào để khi viết từ điển các từ sẽ tự sắp xếp theo bảng chữ cái không ạ? em cảm ơn thầy ạ.
   Trả lời
   Không có. Nếu có thì tôi không biết.

 6. thanhtrieu said

  Thầy có thể giới thiệu cho em và mọi người gói lệnh tạo các dòng kẻ có dấu chấm hay đường kẻ ngang được không ạ, kiểu như dùng phím Tab bên Word nhưng số dòng có thể chọn tùy ý. Lúc trước em có đọc sơ qua nhưng giờ quên mất. Em cám ơn Thầy rất nhiều.
  Trả lời
  Dùng lệnh \dotfill ở dòng muốn có dấu chấm

 7. viquynh said

  Xin Thầy cho em biết lệnh nào để thực hiên đặt tính trong phép chia ạ? gói lệnh polynom.sty chỉ dùng cho đa thức và biểu diễn cũng không giống với cách dạy ở nhà trường.
  em xin cảm ơn.
  Trả lời
  LaTeX chỉ để soạn thaỏ văn bản, biểu diễn chứ không dùng tính toán và triển khai tính toán trong nó. Không có gói lệnh như bạn mong muốn hãy học Maple, matlab…..

 8. Bui Thanh said

  thưa thầy cho em hỏi:
  Trong phần xây đựng ký hiệu mới (Sách Latex tra cứu và soạn thảo của tác giả Nguyễn Hữu Điền, Nguyễn Minh Tuấn-trang130), thầy có lệnh:
  $$\sideset{}{‘}{\sum}$$: lệnh này chạy được.
  Khi đánh: $$\sideset{}{‘}{\Pi}$$ hoặc $$\sideset{}{‘}{A}$$ là không chạy được.
  Em cảm ơn thầy
  Trả lời
  Đúng như bạn phát hiện, lệnh chi cho những ký hiệu lớn như \bigcap, \bigcup, \prod,…
  Cám ơn.

 9. Linh said

  Em muốn trích dẫn tài liệu tham khảo hay công thức mà khi nháy vào đó thì hiện ra vị trí của tài liệu tham khảo thì thêm gói lệnh nào ạ? f EM cảm ơn thầy nhiều ạ!
  Trả lời
  Bạn tìm trên mạng gói lệnh \usepackage{hyperref}, đọc hướng dẫn là dùng được.

  • Linh said

   Em có thêm gói lệnh \usepackage{hyperref} và tại những vị trí cần trích dẫn thì em dùng lênh \cite{}, hoặc \ref{},khi dịch ra thì ở đó xuật hiện các ô vuông màu xanh lá cây hoặc màu đỏ, bên trong là các số chỉ thứ tự. Nháy vào đó thì cũng có cho ra vị trí các công thức hay tài liệu tham khảo. Nhưng nếu em muốn không có ô vuông đó và các chữ số chỉ thứ tự có màu xanh lam trong một ngoặc vuông hoặc tròn thì làm thế nào ạ? Thầy giúp em với ạ! Em cảm ơn thầy!
   Trả lời
   Mình phải làm theo chuẩn thế giới thôi, không có cách khác dùng gói lệnh này.

 10. bui sang tho said

  Em dung gói lệnh fancyhdr để tạo header cho trang văn bản. Tuy nhiên, ở đầu trang và cuối trang lại có 2 dòng kẻ ngang. Em phải làm thế nào để bỏ hai đường kẻ này. Mong thầy giúp đỡ. Em cảm ơn thầy.
  Trả lời
  Bạn xem lại chỗ định nghĩa đầu trang và cuối trang xem có lệnh kẻ ngang không như \hrulefill chẳng hạn. Xem lại hướng dẫn gói lệnh và làm theo đó là được.

 11. Mai Lan said

  Cho em hỏi, e dùng lệnh sau

  \pagestyle{fancy}
  \renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{Chöông \thechapter. #1}{}}
  \renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{ #1}}
  \fancyhf{}
  \fancyhead[LE,RO]{\bfseries \thepage}
  \fancyhead[RO]{\bfseries\leftmark}
  \fancyhead[LE]{ \bfseries\rightmark}
  \fancypagestyle{plain}{
  \fancyhead{}
  \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
  }

  thì header có chữ ở 2 bên trái phải, theo trang chẳn, lẻ. Nhưng do e in 1 trang 1 tờ, nên em mốn chữ nó phải ở góc phải hết thì làm sao. Xin chỉ giúp e với
  Trả lời
  Bỏ in kiểu hai mặt đi twoside mà là
  \documentclass[12pt,oneside]{book}

  • Mai Lan said

   hiii!!!
   cảm ơn rất nhiều, mình làm được rồi

   • Mai Lan said

    ôi, để ý lại thì có chút rắc rồi, là chỉ hiện dòng chương, mà ko còn hiện chương ở trang lẻ, section ở trang chẵn nữa.
    Trả lời
    Bạn thay tiêu đề chay bằng
    \usepackage{fancyhdr}
    \pagestyle{fancyplain}
    \pagestyle{fancy}
    \renewcommand{\headwidth}{14truecm}
    \renewcommand{\chaptermark}[1]%
    {\markboth{\it #1}{}}
    \renewcommand{\sectionmark}[1]%
    {\markright{\it \thesection\ #1}}
    \lhead[\fancyplain{}{\thepage}]%
    {\fancyplain{}{\rightmark}}
    \rhead[\fancyplain{}{\leftmark}]%
    {\fancyplain{}{\thepage}}
    \cfoot{}
    \sloppy

  • Mai Lan said

   dạ em làm theo thế, nhưng nếu để twoside thì trang lẻ là section và chữ dồn về bên trái, còn trang chẳn là chapter, chữ dồn về bên phải. còn nếu để oneside thì chỉ biện section bên trái thôi, ko có chapter.
   Làm sao để xuất hiện thêm chapter, và section cùng ở bên phải ấy ạ. Em cảm ơn

 12. Tâm said

  em dùng WinEdit thì cách cài đặt gói lệnh như thế nào? Mong Thầy chỉ dẫn giúp em
  Trả lời
  Tôi không dùng WinEdit nên càng không biết như bạn vậy.

 13. Henry said

  Thưa thầy, em xài TeXnicCenter để gõ văn bản, ko biết làm sao để gõ được tiếng việt. hay phai dùng Vietex moi gõ được tiếng việt.
  Cảm ơn,
  Trả lời
  TeXnicCenter cũng có thể gõ được tiếng Việt, bạn xem cài đặt phông giao diện, tôi không dùng nên không biết có dùng được Unicode không. Bạn dùng VieTeX hay không là do tùy bạn, trang web này chỉ trợ giúp dùng VieTeX là chính và những gì liên quan tới MiKTeX, LaTeX, … Tất nhiên tiếng Việt thì chương trình của tôi trợ giúp chính xác, như làm chữ Hoa, chữ Nhỏ, kiểm tra chính tả, gõ tắt, ….

 14. math said

  Cho tôi hỏi khi ta đặt lệnh \section trong tài liệu.
  Ví dụ : \section{Ví dụ}

  thì trong file pdf khi bien dịch nó ra là

  1 Ví dụ

  Vậy có cách nào làm cho nó hiển thị là

  1. Ví dụ

  không ?. Cảm ơn

  Trả lời
  Bạn áp dụng gói titledot.sty của tôi ở trang web này. Tìm trong mục gói lệnh vần T hoặc là tìm titledot.sty ở ngay giao diện tìm kiếm.

 15. nam said

  Thưa thầy đường dẫn đến gói này :”xwatermark.sty – Đánh dấu kí hiệu trên văn bản” bị nhầm .

  Trả lời
  Cám ơn, Tôi đã sửa lại

 16. thuthuy said

  Như vậy là các gói lệnh về Hóa học là có. Không biết có gói lệnh nào hỗ trợ cho môn Vật lí không thưa thầy. Chẳng hạn vẽ các mạch điện, vẽ ròng rọc,…Mong thầy tìm kiếm. Cám ơn thầy.

  Trả lời
  Theo mình nghĩ là có vì trong mấy cuốn sách dày của 3 tác giả: 1 về TeX, 1 về vẽ hình, hình như 1 cho html có lên quan đến TeX có hình minh họa các tụ điện, để tôi xem xét sau 2/9 vậy. Hóa học còn một số gói về cấu trúc và vẽ cấu trúc, do tôi không thạo hóa học nên chuẩn bị hơi lâu.

 17. […] [Gói lệnh] […]

 18. phuongnam said

  Ở Vietex 2.7 khi lỡ đánh phân số 5/6 ma không có hai dấu $$. Nếu bôi đen 5/6 rồi gõ tổ hợp phím Shift + $ thì mất 5/6. Điều này khá bất tiện.

  Trả lời
  Cám ơn lời nhận xét này của bạn.
  1.Thao tác bạn làm là biên tập tài liệu còn Shift+$ là gõ kỹ tự đó vào.
  Rất tiếc tôi đã bỏ thao tác biên tập Alt+$ như phiên bản cũ, nghĩa là không dùng nữa và một số thao tác biên tập khác có lẽ tôi phải khôi phục lại các các gõ tắt đó để cho đa dạng hoặc viết lại thuật toán Shift+$ bao gồm cho cả biên tập.
  2. Hiên nay VieTeX 2.7 để làm thao tác biên tập như bạn vào
  Insert–>Add Header-Tail block
  rồi điền vào phần đầu $ và sau $ cũng được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: