VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Posts Tagged ‘Informatics’

Thành lập nhóm LaTeX và Ứng dụng

Posted by nhdien on 16/06/2017

Để trao đổi dễ dàng và công khai, nay tôi có thời gian hơn nên thành lập nhóm LaTeX và Ứng dụng để trao đổi, cùng nhau sử dụng TeX tốt trong công việc. Không có giới hạn tham gia vào nhóm, nhưng thực hiện trên tinh thần xây dựng và có văn hóa. Những người không đáp ứng văn hóa ứng sử sẽ bị từ chối trên mọi phương diện.
Đây là địa chỉ
https://www.facebook.com/groups/vietex/

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Sách Ebook của tôi

Posted by nhdien on 01/01/2017

Chúc mừng năm mới 2017 tất cả các bạn dùng TeX!

Một số sách của tôi và phần mềm chường trình đã có sẵn trên trang web này, nhiều bạn không để ý ở cột bên trái phía dưới có lưu các đường dẫn đến các tài liệu đó ở các tiêu mục:
– Tải về VieTeX
– Ebook của tôi
– Gói lệnh của tôi

Chúc các bạn khỏe, may mắn và hạnh phục.

Posted in Informatics, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (21)

Posted by nhdien on 03/12/2016

Một số câu hỏi và trả lời về gói dethi.sty 3.0 và những lệnh tinh chỉnh đặc trưng của ký hiệu.
Bạn lấy về tại đây.

Posted in LaTeX, TeX, VieTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Ảnh ngày 20/11/2016

Posted by nhdien on 18/11/2016

img_0171

Posted in lifes, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

THỰC HÀNH TÍNH TOÁN TRONG MAPLE

Posted by nhdien on 09/07/2015

IMG_5077

NỘI DUNG
Mục lục………………………………………………. 3
Lời nói đầu…………………………………………… 7
Những kí hiệu ………………………………………. 12
Danh sách hình……………………………………… 13
Danh sách bảng …………………………………….. 19
Chương 1. Các lệnh tương tác với Maple ……………… 21
1.1. Thực hiện phép toán số học trong Maple…………….. 21
1.2. Biến số…………………………………………… 23
1.3. Các hàm toán học của Maple ………………………. 25
1.4. Các hằng số toán học của Maple ……………………. 27
1.5. Dấu ngoặc đơn và độ ưu tiên phép toán……………… 27
1.6. Những thành phần của biểu thức…………………… 29
1.7. Dãy biểu thức …………………………………….. 32
1.8. Cấu trúc tập hợp và danh sách trong Maple…………. 34
1.9. Tính toán số với độ chính xác bất kỳ………………… 36
1.10. Định nghĩa hàm đơn giản trong Maple …………….. 37
1.11. Lệnh alias đặt bí danh các hàm và ký hiệu…………. 39
1.12. Sửa chữa lỗi …………………………………….. 39
1.13. Đưa kết quả ra bằng print và lprint ……………….. 41
1.14. Bài tập có lời giải ………………………………… 43
1.15. Bài tập tự giải …………………………………… 44
Chương 2. Maple với giải tích sơ cấp………………….. 45
2.1. Giải các phương trình đại số……………………….. 45
2.2. Phép thế biểu thức bằng hàm subs …………………. 49
2.3. Giải số các phương trình…………………………… 51
2.4. Tính giới hạn các hàm số thực và số phức……………. 53
2.5. Tính tổng ………………………………………… 56
2.6. Chuỗi nguyên …………………………………….. 57
2.7. Tính đạo hàm…………………………………….. 59
2.8. Tính tích phân xác định và không xác định………….. 59
2.9. Giải phương trình sai phân bằng rsolve …………….. 60
2.10. Hàm thực hiện trên mọi phần tử biểu thức…………. 62
2.11. Bài tập có lời giải ………………………………… 63
2.12. Bài tập tự giải …………………………………… 64
Chương 3. Maple với đại số sơ cấp ……………………. 67
3.1. Rút gọn biểu thức bằng simplify ……………………. 68
3.2. Khai triển một tích ra thừa số ……………………… 70
3.3. Kết hợp các số hạng đa thức bằng combine ………….. 70
3.4. Giản ước các phân thức bằng normal ……………….. 73
3.5. Tổ chức đa thức bằng collect ……………………….. 73
3.6. Sắp xếp các số hạng bằng sort ……………………… 75
3.7. Phân tích đa thức ra thừa số……………………….. 78
3.8. Chuyển đổi giữa các dạng………………………….. 79
3.9. Tìm hệ số của đa thức……………………………… 81
3.10. Bài tập có hướng dẫn …………………………….. 82
3.11. Bài tập tự giải …………………………………… 83
Chương 4. Maple với đại số tuyến tính ……………….. 85
4.1. Bảng …………………………………………….. 86
4.2. Mảng…………………………………………….. 89
4.3. Tạo hệ thống chỉ số cho mảng và bảng………………. 91
4.4. Ma trận và vectơ cùng các phép toán ……………….. 92
4.5. Gói lệnh đại số tuyến tính trong Maple……………… 95
4.6. Toán tử tạo cấu trúc ma trận và vectơ……………… 101
4.7. Gọi lệnh của gói lệnh thông qua with………………. 105
4.8. Gói lệnh đại số tuyến tính mới…………………….. 106
4.9. Bài tập luyện tập ………………………………… 108
4.10. Bài tập tự giải………………………………….. 110
Chương 5. Vẽ hình trong Maple……………………… 113
5.1. Một số hệ tọa độ trong không gian hai chiều ……….. 113
5.2. Hàm vẽ đồ thị trong không gian hai chiều………….. 119
5.3. Hàm polarplot vẽ đồ thị trong tọa độ cực …………… 124
5.4. Ánh xạ bảo giác………………………………….. 127
5.5. Một số lệnh khác vẽ đồ thị trên mặt phẳng…………. 128
5.6. Đồ thị trong không gian ba chiều………………….. 130
5.7. Các lệnh vẽ đồ thị đặc biệt trong không gian ……….. 139
5.8. Vẽ khối đa diện ………………………………….. 145
5.9. Làm hoạt hình đồ thị …………………………….. 148
5.10. Bài tập có lời giải……………………………….. 154
5.11. Bài tập tự giải………………………………….. 156
Chương 6. Lập trình trong Maple.…………………… 157
6.1. Cơ sở dữ liệu của Maple ………………………….. 158
6.2. Các câu lệnh có cấu trúc………………………….. 158
6.3. Toán tử break và next trong while – for…………….. 164
6.4. Tạo lập thủ tục hàm ……………………………… 165
6.5. Tạo lập thủ tục đơn giản trong Maple ……………… 167
6.6. Biến cục bộ, hàm return và hàm error……………… 168
6.7. Những toán tử tính toán trong Maple ……………… 175
6.8. trace và printlevel ……………………………….. 177
6.9. Xem mã thư viện nguồn của Maple………………… 181
6.10. Chuyển mã Maple ra C, fortran, latex…………….. 182
6.11. Một số thuật toán cổ điển ……………………….. 186
6.12. Phương pháp Newton trong giải tích số …………… 192
6.13. Bài tập luyện tập……………………………….. 196
6.14. Bài tập tự giải………………………………….. 198
Chương 7. Maple với phương trình vi phân………….. 201
7.1. Lệnh biểu diễn đạo hàm và tích phân ……………… 201
7.2. Giải phương trình vi phân………………………… 206
7.3. Nghiệm giải tích của phương trình vi phân…………. 208
7.4. Giải số phương trình vi phân……………………… 212
7.5. Gói lệnh Detools vẽ đồ thị nghiệm…………………. 215
7.6. Vi phân của hàm nhiều biến………………………. 219
7.7. Tích phân của hàm nhiều biến ……………………. 222
7.8. Giải tích vectơ …………………………………… 223
7.9. Chuỗi và tích vectơ ………………………………. 226
7.10. Biến đổi tích phân………………………………. 230
6 Thực hành tính toán
7.11. Bài tập có lời giải……………………………….. 232
7.12. Bài tập tự giải………………………………….. 234
Chương 8. Lời giải và gợi ý bài tập ………………….. 237
8.1. Lời giải bài tập chương 1 …………………………. 237
8.2. Lời giải bài tập chương 2 …………………………. 238
8.3. Lời giải bài tập chương 3 …………………………. 240
8.4. Lời giải bài tập chương 4 …………………………. 241
8.5. Lời giải bài tập chương 5 …………………………. 242
8.6. Lời giải bài tập chương 6 …………………………. 248
8.7. Lời giải bài tập chương 7 …………………………. 250
Phụ lục A. Giao diện của Maple 17 ………………….. 255
A.1. Cài đặt Maple 17………………………………… 255
A.2. Giao diện của Maple …………………………….. 256
A.3. Định dạng dữ liệu đầu vào và đầu ra của Maple 17…. 257
A.4. Chuyển đổi các dạng biểu thức toán……………….. 258
A.5. Lệnh phím tắt quan trọng………………………… 261
Phụ lục B. Thư viện gói lệnh của maple 17 ………….. 263
B.1. Những chú ý về gói lệnh của Maple 17…………….. 263
B.2. Gói lệnh Student ………………………………… 264
B.3. Danh sách gói lệnh trong Maple 17 ……………….. 265
Phụ lục C. Các lệnh thường dùng maple…………….. 273
Phụ lục D. Gói lệnh đại số tuyến tính ……………….. 283
Phụ lục E. Gói lệnh vẽ đồ thị plots ………………….. 305
Tài liệu tham khảo…………………………………. 321

Posted in books, Informatics | Tagged: , | 6 Comments »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (15)

Posted by nhdien on 25/04/2015

Một số câu hỏi vướng mắc bạn đọc đã hỏi tôi.

 

Posted in Informatics, questions, VieTeX | Tagged: , | 4 Comments »

Sử dụng SumatraPDF có lợi gì?

Posted by nhdien on 03/04/2015

Hiện tại có rất nhiều chương trình đọc tệp đuôi PDF như Acrobat Reader, Foxit, … Nhưng SumatraPDF là chương trình miễn phí, nhỏ, gọn và hoạt động ổn định. Một số chức năng sau đây có thế mạnh cho SumatraPDF:
1. Mở được nhiều định dạng khác nhau:
PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
2. Đặt SumtraPDF chạy mặc định:
1- Vào một thư mục có tệp PDF và các tệp đó đang ở chế độ mặc định của Acrobat reader: Bấm phím phải và chọn open with–> [choose default programm…]
sumatra012- Chọn vào SumatraPDF và đahs dấu ô
[ ] Always use the selected….
sumatra023- Tập PDF được mở ra và Biểu tượng của các tệp PDF như hình sau là được
sumatra033. Các tệp cùng tên chỉ một bản mở, nghĩa là mở tệp cùng tên thì SumatraPDF xóa tệp đang mở và mở lại tệp mới.
Ta chỉ cần chọn
settings–>Avanced Options
(Điều này rất có ích khi mỗi lần dịch TeX)
sumatra044. Để nhấn đúp tại vị trí tệp PDF trở về vị trí của văn bản trong tệp TeX tương ứng.
Ta thực hiện và cài đặt như dòng cuối cùng hình sau: Trong tệp SumatraPDF đang mở chọn
settings–>Option
sumatra05

 

Posted in softwares | Tagged: , | Leave a Comment »

Lịch năm 2014

Posted by nhdien on 21/12/2013

Lịch năm 2014 trên 1 trang như sau:
lich2014Bạn lấy tệp ở đây: lich2014

Posted in Informatics, lifes | Tagged: , | 1 Comment »

Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Ví dụ gói lệnh xcolor và lệnh \scalebox phóng to, thu nhỏ bảng, công thức

Posted by nhdien on 02/11/2013

Để chỉnh văn bản trong LaTeX cho đẹp có rất nhiều kỹ thuật về việc này, ví dụ dùng phông, dùng các lệnh có sẵn hoặc xây dựng lệnh để làm việc đó cho thích hợp. Loạt bài nói về kỹ thuật trong LaTeX tôi tìm tòi và trình bầy những vấn đề nếu biết thì quá dễ khi làm cho văn bản đẹp. Kỹ thuật quá đơn giản nhiều khi người dùng không để ý và áp dụng nó.
Bạn xem tại đây

Posted in LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Những bài đã đăng năm 2013

Posted by nhdien on 14/09/2013

71. 2013 in review 01/01/2014

70. Lịch năm 2014 21/12/2013

69. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (5) 14/11/2013

68. Gói lệnh tensor.sty ký hiệu đạo hàm 13/11/2013

67. Gói lệnh esdiff.sty ký hiệu đạo hàm 11/11/2013

66. Gói lệnh commath.sty những ký hiệu hay dùng 08/11/2013

65. Gói lệnh wordlike.sty mô phỏng trình bầy trang như MSWord 07/11/2013

64. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (4) 06/11/2013

63. Gói lệnh manfnt.sty – Ký hiệu cuốn sách đầu tiên của TeX 05/11/2013

62. calrsfs.sty thay chữ hoa trong môi trường toán 04/11/2013

61. Gói lệnh xargs.sty định nghĩa các vectơ 03/11/2013

60. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Ví dụ gói lệnh xcolor và lệnh \scalebox phóng to, thu nhỏ bảng, công thức 02/11/2013

59. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh \rasebox nâng và hạ một khối hộp 25/10/2013

58. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh \overbrace và \underbrace 22/10/2013

57. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Môi trường subequation đánh số công thức theo nhóm 19/10/2013

56. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh \stackrel và \substack 17/10/2013

55. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Lệnh \mathstrut và \phantom 16/10/2013

54. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (3) 12/10/2013

53. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (2) 30/09/2013

52. VieTeX và các ký hiệu Toán học 26/09/2013

51. VieTeX và viết tắt 25/09/2013

50. VieTeX chuẩn bị phiên bản mới 23/09/2013

49. Olympic Toán các nước – Đề thi và lời giải 22/09/2013

48. Chức năng của VieTeX trợ giúp tạo bảng 13/09/2013

47. Chương trình excel2latex chuyển đổi bảng trong Excel sang TeX 12/09/2013

46. Chương trình Latable trợ giúp làm bảng 11/09/2013

45. Thực hành tính toán trong Maple 10/09/2013

________________

44. VieTeX 3.1 và SumatraPDF, 09/09/2013

43. Gói lệnh listings.sty liệt kê mã nguồn của nhiều ngôn ngữ lập trình (2), 08/09/2013

42. Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX, 02/09/2013

41. SumatraPDF cho phép chỉ chạy 1 giao diện, 31/08/2013

40. Lệnh tác dụng trên ký tự và ký hiệu trong môi trường toán, 30/08/2013

39. Chữ thân rỗng và nổi, 29/08/2013

38. calligra.sty phông kiểu chữ hoa hồng, 28/08/2013

37. algorithm2e.sty – gói lệnh biểu diễn thuật toán (1), 27/08/2013

36. Gói lệnh listings.sty liệt kê mã nguồn của nhiều ngôn ngữ lập trình (1), 26/08/2013

35. ctable.sty tích hợp tùy chọn của bảng, 25/08/2013

34. Gói lệnh tablefootnote.sty làm chú thích trong bảng, 24/08/2013

33. Gói lệnh tabularht.sty tùy chọn chiều cao bảng, 23/08/2013

32. Gói lệnh cellspace.sty điều chỉnh khoảng cách văn bản với biên hàng, 22/08/2013

31. Gói lệnh polynom.sty chia đa thức và phân tích ra thừa số, 21/08/2013

30. Làm sơ đồ khối bằng gói lệnh TikZ.sty, 20/08/2013

29. Gói lệnh flowchart.sty làm sơ đồ khối thuật toán, 19/08/2013

28. Chú ý những lệnh và môi trường mới tốt hơn trong LaTeX, 18/08/2013

27. xcolor.sty – Gói lệnh mầu và pha mầu toàn diện, 17/08/2013

26. Gói lệnh colortbl.sty tô mầu bảng, 16/08/2013

25. Gói lệnh tabulary.sty tính độ rộng và chiều cao cột bảng thích hợp, 15/08/2013
Read the rest of this entry »

Posted in Informatics, LaTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Thăm chùa Dâu và Đền Đô đầu xuân

Posted by nhdien on 04/03/2013

Hàng năm cứ sau Tết, Hội Toán học Tổ chức Du xuân Điển có đi theo và năm nay đến Chùa Dâu và Đền Đô. Các bạn có thể tìm trên mạng ý nghĩa của 2 di tích lịch sử này.
Read the rest of this entry »

Posted in Informatics | Tagged: | Leave a Comment »

2012 in review

Posted by nhdien on 31/12/2012

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 160,000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 8 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Posted in Informatics, lifes | Tagged: | Leave a Comment »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (9)

Posted by nhdien on 18/12/2012

Các câu hỏi gần đây của bạn đọc.
Bạn xem tại đây.

Posted in LaTeX, questions, VieTeX | Tagged: , | 3 Comments »

Địa chỉ hòm thư trao đổi: nvvietex@gmail.com

Posted by nhdien on 23/11/2012

Bắt đầu từ 21/11/2012 địa chỉ Mail trường tôi hạn chế gửi đến nhất là những địa chỉ có đuôi  @gmail.com, vì vậy nhiều bạn gửi cho tôi tại địa chỉ huudien@vnu.edu.vn sẽ bị từ chối và nhận lại.
Do vậy từ bây giờ các bạn gửi vào hòm thư: nvvietex@gmail.com

Xin các bạn thông cảm sự thay đổi này.

Posted in lifes | Tagged: | 1 Comment »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (11)

Posted by nhdien on 01/10/2012

Định dạng mới  của loạt bài này.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , , | Leave a Comment »