VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Làm bảng biến thiên từ gói lệnh tikz-tab.sty

Posted by nhdien on 20/05/2017

Mấy năm trước tôi có khảo sát làm bảng biến thiên bằng tikz-tab.sty trong danh sách gói lệnh. Nhưng chỗ để dữ liệu họ thay đổi chính sách nên không lấy về được. Tôi đưa lại tại đây, tôi sẽ sửa chỗ để dữa liệu các gói lệnh của tôi.
Phần thứ 1.
Phần thứ 2.
Phần thứ 3.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Đề tự luận và trắc nghiệm kết hợp trong dethi.sty

Posted by nhdien on 19/05/2017

Việc làm đề tự luận dễ hơn đề trắc nghiệm. Quan trong là kết hợp chúng lại, phiên bản tới chuẩn hóa lại, trình bầy đẹp hơn hiện tại. Kết hợp giữa hai loại đề dễ dàng, dưới đây chỉ có đề tự luận (tôi chưa tìm ra đề kết hợp có ý nghĩa)
1. Tham khảo đề tự luận
2. Trình chiếu đề tự luận

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Tùy chọn [baithi] trong dethi.sty

Posted by nhdien on 18/05/2017

Tùy chọn này sẽ được cập nhật đẹp hơn và chính xác hơn. Các bạn có thể tự làm như minh họa sau:
1. Để có vòng tròn các đáp án thêm vào và sửa
\usepackage{tikz}
\newcommand\cboxx[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{
\node[shape=circle,draw,inner sep=1pt, fill=green!10] (char) {#1};}}
\daungoac{\cboxx}{}                  %Dấu quanh phương án trả lời: {(}{)};{}{.};{}{)}
\khoanh{\cboxx}         %Khoanh các phương án: \cbox, \fbox
\mauchu{blue}                     %Mầu số câu hỏi và phương án
\chuphuongan{\bf\Alph}    %Ký tự cho các phương án
2. Để có thể điều chỉnh bề ngang trang điều chỉnh lệnh thứ tự sau:
\Fullpages %Định dạng trang đề thi
\textwidth18truecm
3. Tôi chưa đưa tệp nguồn
vd13-cauhoi-detk2017-toan.tex
Bạn lấy tệp dữ liệu thay thế. Kết quả minh họa
4. Phiên bản tới dễ sử dụng hơn nhiều
————————————————-
\documentclass[11pt]{vieexamdesign}
\usepackage{amsmath,amsxtra,latexsym, amssymb, amscd}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{picinpar}
\usepackage{mathptmx}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{multicol}
\usepackage{shortlst}
\usepackage[baithi]{dethi} %Gói lệnh cho đề thi Việt Nam
\usepackage{lastpage}
\Fullpages %Định dạng trang đề thi
\textwidth18truecm
\usepackage{tikz}
\newcommand\cboxx[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{
\node[shape=circle,draw,inner sep=1pt, fill=green!10] (char) {#1};}}
\ContinuousNumbering %Đánh số liên tục các bài thi
\NumberOfVersions{1} %10 là số bài thi khác nhau được in ra
\SectionPrefix{\relax }%\bf Phần \Roman{sectionindex}. \space}
\tieudetracnghiem
%\tieudetuluan
\tieudedapan
%\tieudetren
\tieudeduoi
\daungoac{\cboxx}{}           %Dấu quanh phương án trả lời: {(}{)};{}{.};{}{)}
\khoanh{\cboxx}         %Khoanh các phương án: \cbox, \fbox
\mauchu{blue}                     %Mầu số câu hỏi và phương án
%\chuphuongan{\alph}    %Ký tự cho các phương án
%\chuphuongan{\arabic} %\Roman%\roman%kể cả số cho các phương án
\chucauhoi{Câu}                %Chữ trước các số câu hỏi
\setlength{\baselineskip}{12truept}
\def\v#1{\overrightarrow{#1}} %Làm vectơ
\graphicspath{{hinh-cauhoi/}} %Đường dẫn của nơi để hình
\hovaten{Họ và tên}         %Nếu không muốn có dòng này không gõ lệnh
\tenlop{Tên lớp}         %Nếu không muốn có dòng này không gõ lệnh
\sobaodanh{Số báo danh}  %Nếu không muốn có dòng này không gõ lệnh
%\ketqua{}          %In ra phần Kết quả
%\giamkhao{}     %In ra phần chữ ký giám khảo ở phiếu thi
% \NoRearrange  %Lệnh không trộn đề
% \motphieuthi      %In ra một phiếu thi, Mặc định là không hiện ra phiếu thi
% \nhieuphieuthi   %In ra mỗi đề một phiếu thi
%  \coloigiai           %In ra đáp án có lời giải\\
\ShortKey             %Lệnh hiện ra đáp án mỗi đề thi
% \OneKey            %Lệnh chỉ in ra 1 bản đáp án
% \NoKey               %Lệnh không in ra phần đáp án
\tentruong{BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO}
\tenkhoa{ĐỀ MINH HỌA}
\loaidethi{Đề gồm có \pageref{LastPage} trang}
\tenkythi{KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017}
\tenmonhoc{Bài thi: TOÁN}
\madethi{003}
\thoigian{\underline{Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề}}
%\soanthao %Lệnh dùng khi soạn cauu hỏi, khi dịch 1 bản và không đảo
% \everymath{\displaystyle}
% \khaibao
%  \lietkedatrue
\graphicspath{{hinh-cauhoi/}{hinh/}{hinh-help/}{dethamkhao/}{images/}}
\usepackage{centerpage}
\begin{document}
\setlength{\baselineskip}{12truept}
\begin{vnmultiplechoice}[ keycolumns=3]%
\selectallproblems{vd13-cauhoi-detk2017-toan} %P(3)
\begin{examclosing}
\centerline{– HẾT –}
\end{examclosing}
\end{vnmultiplechoice}
\end{document}

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Kiểm tra gói lệnh dethi.sty 3.3 với thực tế

Posted by nhdien on 14/05/2017

Nhân có đề thi tham khảo lần 3 về toán tôi đã lấy vào và trình bầy như mong muốn. Nhưng có rất nhiều vấn đề phải sửa và tự động làm nhanh hơn nữa. Các bạn tham khảo nhé.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 8 Comments »

Vấn đề chia cột trong tài liệu 2 cột trong dethi.sty

Posted by nhdien on 11/05/2017

Tôi lấy đề do Anh Châu Ngọc Hùng để đưa vào dethi.sty, không thay đổi gì cách chia cột, chương trình tự động sắp xếp kể cả 4 cột 1 cột. Bạn tham khảo nhé:
1. Bài 2 cột.
2. Slide trình chiếu.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Làm phiếu đục lỗ chấm bài trắc nghiệm

Posted by nhdien on 10/05/2017

Không phải lúc nào cũng chấm máy (tuy có phương án chấm máy trong chương trình), có thể chấm bằng cách so sánh phiếu thi trắc nghiệm với đáp án. Nhưng chấm nhiều người cách đó cũng mất công, có khi tôi phải chấm 70 đến 100 sinh viên, đếm cũng lâu và rất buồn chán. Tôi lấy đúng phiếu trả lời trắc nghiệm đục lỗ phương án đúng, khi chấm chỉ đè nên nhau và đếm ô đen là xong. nên tôi thiết kế thếm phiếu đục lỗ giống hệt phiều trả lời. Có đánh dấu phương án đúng để đục lỗ một lần, chấm nhiều lần. Các tiêu đề phiếu đục lỗ và phiếu thi có thể thay đổi, nhưng phải giống nhau về số dòng chiếm chữ. (Có thể phiếu thi và phiếu đục lõ làm trong nửa trang a4 nếu số câu hỏi ít)

Kinh nghiệm dùng lại đề trắc nghiệm nhiều lần là lưu trữ các bản như sau:
1. Đề thi : Có thể chụp lại nhiều lần
2. Đáp án đúng làm căn cứ.
3. Phiếu thi : Chụp nhiều lần để thi.
4. Bản đục lỗ đáp án
Mẫu làm phiếu

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm với dethi.sty 3.3.

Posted by nhdien on 08/05/2017

Các bạn dùng dethi.sty từ 3.2 trở đi có thể làm trình chiếu với câu hỏi trắc nghiệm dễ dàng. Tôi đang hoàn thiện chức năng này và đã có kết quả rất tốt các bạn góp ý nhé.
Dạng 1.
Dạng 2.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Đề thi trắc nghiệm định dạng 2 cột

Posted by nhdien on 07/05/2017

Phiên bản mới vấn đề này được giải quyết rất tốt. Không phải sửa đổi dữa liệu đã dùng trong 1 cột, khi chuyển sang 2 cột tự động và sắp sếp lại các phương án, đã định dang  2 cột cũ \datcot[2] thì thành 1 cột, định dạng \datcot[4] thành 1 cột còn lại \datcot thành 2 cột mới, tự động chứ ta không tham gia gì. Các bạn tham khảo
Tùy chọn [baitap]
Tùy chọn [baithi]
Tùy chọn [soanthao]-question
Tùy chọn [soanthao]-baitracnghiem

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 3 Comments »

Đánh số hình trong đề thi trắc nghiệm

Posted by nhdien on 06/05/2017

Trong một đề thi thường có một số hình, một đề chuyên nghiệp phải đánh số để tham chiếu trong đề. Một phương pháp trong đề thi dùng bình thường trong LaTeX. Các bạn có thể tham khảo. Số hình và tham chiếu trong câu hỏi.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 7 Comments »

Các tùy chọn trong dethi.sty và đầu ra phiên bản 3.3

Posted by nhdien on 04/05/2017

Phiên bản dethi.sty 3.3 củng cố chức năng và tùy chọn cho người dùng (hiện tại chưa công bố, bạn xem ví dụ):
1. Tùy chọn [soanthao] đưa vào băng \input{…} thế mạnh của nó là soạn thảo, nhẩy về câu hỏi cần tìm. Giả sử muốn chữ câu hỏi ở một tệp ta đưa vào và biên dịch, xem có lỗi nhẩy về đúng vị trí TeX (nhiều người chưa biết chức năng này).
2. tùy chọn [baitap] làm sách, báo cáo, văn bản vẫn tệp dữ liệu cũ. Đưa vào bằng lệnh \select…. chọn ngẫu nhiên, một số câu hỏi, cái này cũng có thể làm đề thì được, nhưng làm nhiều đề thì khó,….Chức năng này có đảo câu hỏi và đáp án mỗi lần lấy câu hỏi vào.
3. Tùy chọn [baithi] chuyên làm đề thi, các định dạng, đầu ra khác nhau, cùng cơ sở dữ liệu, đảo câu hỏi, đảo đáp án chính xác.
Trong quá trình phát triển mọi tùy chọn rất gần nhau, cung cấp công cụ soạn sách, làm đề, tài liệu dễ dàng và phong phú
Tùy chọn [baithi]
Tùy chọn [baitap]
Tùy chọn [soanthao]

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 10 Comments »

Một nguồn in nhiều đề khác nhau với tráo câu hỏi và phương án trong tùy chọn [baitap] của dethi.sty

Posted by nhdien on 02/05/2017

Từ một nguồn in ra nhiều đề trong tùy chọn [baithi] của dethi.sty đã có ngay từ đầu. Nhưng đáp án đính kèm mỗi đề. Tùy chọn [baitap] cũng làm được như vậy nhưng có lợi thế hơn là bảng đáp án in ra một chỗ khác, số câu hỏi và đáp án được đảo hoàn toàn khác nhau và làm bao nhiêu bản cũng được. Ví dụ dưới đây tôi lấy 1 tệp câu hỏi để đảo, chứ nhiều tệp câu hỏi cũng được.
Ví dụ đảo câu hỏi và đáp án trong tùy chọn [baitap] của dethi.sty 3.3.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Đầu ra của tùy chọn [baitap] trong gói lệnh dethi.sty

Posted by nhdien on 02/05/2017

Tôi đã thiết kế lại đầu ra của tùy chọn [baitap], tương tự như tùy chọn [baithi] nhưng có thể trên 1 văn bản, bạn xem ví dụ dưới đây tất cả các khả năng đầu ra. Do gói lệnh được nâng cấp tự động và chính xác hơn, thay đổi lớn nên tôi không đưa mã nguồn lên đây, chờ khi nào gói lệnh xong để thống nhất.
Ví dụ đầu ra của gói lệnh \usepackage[baitap]{dethi}.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Đề thi – Đáp án – Lời giải trắc nghiệm

Posted by nhdien on 01/05/2017

Một số khả năng đầu ra khi sử dụng dethi.sty 3.2, mỗi tệp ví dụ là khả năng đầu ra của tùy chọn [dethi], tùy chọn [baitap] làm sách, báo cáo, bài báo tôi sẽ liệt kê sau. Tuy vậy vẫn chưa có đưa ra kết quả Excel để chấm máy.
Bạn lấy tài liệu tại đây.

Chúc ngày lễ các bạn vui vẻ.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 1 Comment »

Cập nhật dethi.sty 3.2 về soạn thảo đề thi câu hỏi gián tiếp hoặc trực tiếp

Posted by nhdien on 29/04/2017

Một số lưu ý khi dùng gói lệnh và cập nhật mới:
1. Với lệnh \lietkedatrue thì đáp án được liệt kê như cũ: danh sách đáp án đúng của từng câu hỏi chứ không phải 4 hình tròn 1 câu hỏi đúng.
2. Để soạn thảo dễ, khi dịch quay lại nơi ta muốn sửa nên tôi có đưa vào gói lệnh tùy chọn: \usepackage[soanthao]{dethi} để chuyên cho soạn thảo như trong tệp mẫu tôi kèm theo đây. Còn sử dụng các tệp soạn thảo ra vẫn như cũ tùy chọ [baithi] làm đề sáo trộn cả câu hỏi lẫn phương án. [baitap] dùng để làm sách, bài báo và báo cáo, nhưng cùng một định dạng soạn thảo trên. có hai định dạng câu hỏi:
a) Định dạng câu hỏi \begin{equation}…….\end{equation} chỉ đưa vào bằng trực tiếp làm đề hoặc gián tiếp bằng \input{….}.
b) Định dạng bằng \baitracnghiem{<maso>}{<câu hỏi>}{<đáp án>} đưa vào bằng cách trích rút số lượng câu hỏi ngẫu nhiên.
Bạn lấy tài liệu ở đây.
3. Bạn có thể lấy tệp dethi.sty ở đây chép đè nên những chỗ các bạn đã dùng tệp này thì các chức năng cũ vẫn như vậy (gói lệnh bao giờ cũng kế thừa), thêm tùy chọn soạn thảo như trên.
4. Tôi đã xuất đáp án ra Excel, vì tôi chưa biết cách chấm nó thế nào theo từng đề hoặc nhiều đề, nếu các bạn có gọi ý gì thì tôi xuất ra theo ý muốn để tôi hoàn thiện.
Chúc các bạn may mắn.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (22)

Posted by nhdien on 16/02/2017

Một số câu hỏi về dethi.sty, VieTeX và LaTeX gần đây được thống kê trong tệp. Bạn nhấn vào để vừng ơi mở cửa ra: tex-question22

Posted in LaTeX, questions, VieTeX | Tagged: , , | 32 Comments »