VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for the ‘Informatics’ Category

Thành lập nhóm LaTeX và Ứng dụng

Posted by nhdien on 16/06/2017

Để trao đổi dễ dàng và công khai, nay tôi có thời gian hơn nên thành lập nhóm LaTeX và Ứng dụng để trao đổi, cùng nhau sử dụng TeX tốt trong công việc. Không có giới hạn tham gia vào nhóm, nhưng thực hiện trên tinh thần xây dựng và có văn hóa. Những người không đáp ứng văn hóa ứng sử sẽ bị từ chối trên mọi phương diện.
Đây là địa chỉ
https://www.facebook.com/groups/vietex/

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Sách Ebook của tôi

Posted by nhdien on 01/01/2017

Chúc mừng năm mới 2017 tất cả các bạn dùng TeX!

Một số sách của tôi và phần mềm chường trình đã có sẵn trên trang web này, nhiều bạn không để ý ở cột bên trái phía dưới có lưu các đường dẫn đến các tài liệu đó ở các tiêu mục:
– Tải về VieTeX
– Ebook của tôi
– Gói lệnh của tôi

Chúc các bạn khỏe, may mắn và hạnh phục.

Posted in Informatics, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »

Sách: Phương pháp Đirrichle và ứng dụng

Posted by nhdien on 08/05/2016

Tôi có một số cuốn sách in cách đây 10 đến 15 năm, vẫn có người vẫn tìm và tham khảo. Một số cuốn sắp tái bản với dữa liệu nhiều hơn rất nhiều. Tôi biên dịch lại cuốn sách cũ làm ebook để tham khảo, khi nào có sách tái bản dữ liệu phong phú hơn 2, 3 lần, mong các bạn ủng hộ nhé. Tôi sẽ từ từ đưa các cuốn sách cũ nên đây:

Posted in books, Informatics, maths, VieTeX | Tagged: , | 3 Comments »

THỰC HÀNH TÍNH TOÁN TRONG MAPLE

Posted by nhdien on 09/07/2015

IMG_5077

NỘI DUNG
Mục lục………………………………………………. 3
Lời nói đầu…………………………………………… 7
Những kí hiệu ………………………………………. 12
Danh sách hình……………………………………… 13
Danh sách bảng …………………………………….. 19
Chương 1. Các lệnh tương tác với Maple ……………… 21
1.1. Thực hiện phép toán số học trong Maple…………….. 21
1.2. Biến số…………………………………………… 23
1.3. Các hàm toán học của Maple ………………………. 25
1.4. Các hằng số toán học của Maple ……………………. 27
1.5. Dấu ngoặc đơn và độ ưu tiên phép toán……………… 27
1.6. Những thành phần của biểu thức…………………… 29
1.7. Dãy biểu thức …………………………………….. 32
1.8. Cấu trúc tập hợp và danh sách trong Maple…………. 34
1.9. Tính toán số với độ chính xác bất kỳ………………… 36
1.10. Định nghĩa hàm đơn giản trong Maple …………….. 37
1.11. Lệnh alias đặt bí danh các hàm và ký hiệu…………. 39
1.12. Sửa chữa lỗi …………………………………….. 39
1.13. Đưa kết quả ra bằng print và lprint ……………….. 41
1.14. Bài tập có lời giải ………………………………… 43
1.15. Bài tập tự giải …………………………………… 44
Chương 2. Maple với giải tích sơ cấp………………….. 45
2.1. Giải các phương trình đại số……………………….. 45
2.2. Phép thế biểu thức bằng hàm subs …………………. 49
2.3. Giải số các phương trình…………………………… 51
2.4. Tính giới hạn các hàm số thực và số phức……………. 53
2.5. Tính tổng ………………………………………… 56
2.6. Chuỗi nguyên …………………………………….. 57
2.7. Tính đạo hàm…………………………………….. 59
2.8. Tính tích phân xác định và không xác định………….. 59
2.9. Giải phương trình sai phân bằng rsolve …………….. 60
2.10. Hàm thực hiện trên mọi phần tử biểu thức…………. 62
2.11. Bài tập có lời giải ………………………………… 63
2.12. Bài tập tự giải …………………………………… 64
Chương 3. Maple với đại số sơ cấp ……………………. 67
3.1. Rút gọn biểu thức bằng simplify ……………………. 68
3.2. Khai triển một tích ra thừa số ……………………… 70
3.3. Kết hợp các số hạng đa thức bằng combine ………….. 70
3.4. Giản ước các phân thức bằng normal ……………….. 73
3.5. Tổ chức đa thức bằng collect ……………………….. 73
3.6. Sắp xếp các số hạng bằng sort ……………………… 75
3.7. Phân tích đa thức ra thừa số……………………….. 78
3.8. Chuyển đổi giữa các dạng………………………….. 79
3.9. Tìm hệ số của đa thức……………………………… 81
3.10. Bài tập có hướng dẫn …………………………….. 82
3.11. Bài tập tự giải …………………………………… 83
Chương 4. Maple với đại số tuyến tính ……………….. 85
4.1. Bảng …………………………………………….. 86
4.2. Mảng…………………………………………….. 89
4.3. Tạo hệ thống chỉ số cho mảng và bảng………………. 91
4.4. Ma trận và vectơ cùng các phép toán ……………….. 92
4.5. Gói lệnh đại số tuyến tính trong Maple……………… 95
4.6. Toán tử tạo cấu trúc ma trận và vectơ……………… 101
4.7. Gọi lệnh của gói lệnh thông qua with………………. 105
4.8. Gói lệnh đại số tuyến tính mới…………………….. 106
4.9. Bài tập luyện tập ………………………………… 108
4.10. Bài tập tự giải………………………………….. 110
Chương 5. Vẽ hình trong Maple……………………… 113
5.1. Một số hệ tọa độ trong không gian hai chiều ……….. 113
5.2. Hàm vẽ đồ thị trong không gian hai chiều………….. 119
5.3. Hàm polarplot vẽ đồ thị trong tọa độ cực …………… 124
5.4. Ánh xạ bảo giác………………………………….. 127
5.5. Một số lệnh khác vẽ đồ thị trên mặt phẳng…………. 128
5.6. Đồ thị trong không gian ba chiều………………….. 130
5.7. Các lệnh vẽ đồ thị đặc biệt trong không gian ……….. 139
5.8. Vẽ khối đa diện ………………………………….. 145
5.9. Làm hoạt hình đồ thị …………………………….. 148
5.10. Bài tập có lời giải……………………………….. 154
5.11. Bài tập tự giải………………………………….. 156
Chương 6. Lập trình trong Maple.…………………… 157
6.1. Cơ sở dữ liệu của Maple ………………………….. 158
6.2. Các câu lệnh có cấu trúc………………………….. 158
6.3. Toán tử break và next trong while – for…………….. 164
6.4. Tạo lập thủ tục hàm ……………………………… 165
6.5. Tạo lập thủ tục đơn giản trong Maple ……………… 167
6.6. Biến cục bộ, hàm return và hàm error……………… 168
6.7. Những toán tử tính toán trong Maple ……………… 175
6.8. trace và printlevel ……………………………….. 177
6.9. Xem mã thư viện nguồn của Maple………………… 181
6.10. Chuyển mã Maple ra C, fortran, latex…………….. 182
6.11. Một số thuật toán cổ điển ……………………….. 186
6.12. Phương pháp Newton trong giải tích số …………… 192
6.13. Bài tập luyện tập……………………………….. 196
6.14. Bài tập tự giải………………………………….. 198
Chương 7. Maple với phương trình vi phân………….. 201
7.1. Lệnh biểu diễn đạo hàm và tích phân ……………… 201
7.2. Giải phương trình vi phân………………………… 206
7.3. Nghiệm giải tích của phương trình vi phân…………. 208
7.4. Giải số phương trình vi phân……………………… 212
7.5. Gói lệnh Detools vẽ đồ thị nghiệm…………………. 215
7.6. Vi phân của hàm nhiều biến………………………. 219
7.7. Tích phân của hàm nhiều biến ……………………. 222
7.8. Giải tích vectơ …………………………………… 223
7.9. Chuỗi và tích vectơ ………………………………. 226
7.10. Biến đổi tích phân………………………………. 230
6 Thực hành tính toán
7.11. Bài tập có lời giải……………………………….. 232
7.12. Bài tập tự giải………………………………….. 234
Chương 8. Lời giải và gợi ý bài tập ………………….. 237
8.1. Lời giải bài tập chương 1 …………………………. 237
8.2. Lời giải bài tập chương 2 …………………………. 238
8.3. Lời giải bài tập chương 3 …………………………. 240
8.4. Lời giải bài tập chương 4 …………………………. 241
8.5. Lời giải bài tập chương 5 …………………………. 242
8.6. Lời giải bài tập chương 6 …………………………. 248
8.7. Lời giải bài tập chương 7 …………………………. 250
Phụ lục A. Giao diện của Maple 17 ………………….. 255
A.1. Cài đặt Maple 17………………………………… 255
A.2. Giao diện của Maple …………………………….. 256
A.3. Định dạng dữ liệu đầu vào và đầu ra của Maple 17…. 257
A.4. Chuyển đổi các dạng biểu thức toán……………….. 258
A.5. Lệnh phím tắt quan trọng………………………… 261
Phụ lục B. Thư viện gói lệnh của maple 17 ………….. 263
B.1. Những chú ý về gói lệnh của Maple 17…………….. 263
B.2. Gói lệnh Student ………………………………… 264
B.3. Danh sách gói lệnh trong Maple 17 ……………….. 265
Phụ lục C. Các lệnh thường dùng maple…………….. 273
Phụ lục D. Gói lệnh đại số tuyến tính ……………….. 283
Phụ lục E. Gói lệnh vẽ đồ thị plots ………………….. 305
Tài liệu tham khảo…………………………………. 321

Posted in books, Informatics | Tagged: , | 6 Comments »

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (15)

Posted by nhdien on 25/04/2015

Một số câu hỏi vướng mắc bạn đọc đã hỏi tôi.

 

Posted in Informatics, questions, VieTeX | Tagged: , | 4 Comments »

Những bài đăng năm 2015

Posted by nhdien on 04/04/2015

5. Cài đặt để tìm từ VieTeX sang SumatraPDF và ngược lại, 04/04/2015
4. Sử dụng SumatraPDF có lợi gì?, 03/04/2015
3. VieTeX không tìm thấy thư viện động vielexer.dll, 02/04/2015
2. Không gõ được tiếng Việt trong VieTeX, 01/04/2015
1. Phiên bản VieTeX 4.0 đóng gói trong USB, 04/03/2015

Posted in Informatics, VieTeX | Tagged: | Leave a Comment »

Lịch năm 2014

Posted by nhdien on 21/12/2013

Lịch năm 2014 trên 1 trang như sau:
lich2014Bạn lấy tệp ở đây: lich2014

Posted in Informatics, lifes | Tagged: , | 1 Comment »

Những bài đã đăng năm 2013

Posted by nhdien on 14/09/2013

71. 2013 in review 01/01/2014

70. Lịch năm 2014 21/12/2013

69. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (5) 14/11/2013

68. Gói lệnh tensor.sty ký hiệu đạo hàm 13/11/2013

67. Gói lệnh esdiff.sty ký hiệu đạo hàm 11/11/2013

66. Gói lệnh commath.sty những ký hiệu hay dùng 08/11/2013

65. Gói lệnh wordlike.sty mô phỏng trình bầy trang như MSWord 07/11/2013

64. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (4) 06/11/2013

63. Gói lệnh manfnt.sty – Ký hiệu cuốn sách đầu tiên của TeX 05/11/2013

62. calrsfs.sty thay chữ hoa trong môi trường toán 04/11/2013

61. Gói lệnh xargs.sty định nghĩa các vectơ 03/11/2013

60. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Ví dụ gói lệnh xcolor và lệnh \scalebox phóng to, thu nhỏ bảng, công thức 02/11/2013

59. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh \rasebox nâng và hạ một khối hộp 25/10/2013

58. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh \overbrace và \underbrace 22/10/2013

57. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Môi trường subequation đánh số công thức theo nhóm 19/10/2013

56. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Lệnh \stackrel và \substack 17/10/2013

55. Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Lệnh \mathstrut và \phantom 16/10/2013

54. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (3) 12/10/2013

53. Olympic Toán các nước – Đề thi và Lời giải (2) 30/09/2013

52. VieTeX và các ký hiệu Toán học 26/09/2013

51. VieTeX và viết tắt 25/09/2013

50. VieTeX chuẩn bị phiên bản mới 23/09/2013

49. Olympic Toán các nước – Đề thi và lời giải 22/09/2013

48. Chức năng của VieTeX trợ giúp tạo bảng 13/09/2013

47. Chương trình excel2latex chuyển đổi bảng trong Excel sang TeX 12/09/2013

46. Chương trình Latable trợ giúp làm bảng 11/09/2013

45. Thực hành tính toán trong Maple 10/09/2013

________________

44. VieTeX 3.1 và SumatraPDF, 09/09/2013

43. Gói lệnh listings.sty liệt kê mã nguồn của nhiều ngôn ngữ lập trình (2), 08/09/2013

42. Hướng dẫn làm trình chiếu bằng LaTeX, 02/09/2013

41. SumatraPDF cho phép chỉ chạy 1 giao diện, 31/08/2013

40. Lệnh tác dụng trên ký tự và ký hiệu trong môi trường toán, 30/08/2013

39. Chữ thân rỗng và nổi, 29/08/2013

38. calligra.sty phông kiểu chữ hoa hồng, 28/08/2013

37. algorithm2e.sty – gói lệnh biểu diễn thuật toán (1), 27/08/2013

36. Gói lệnh listings.sty liệt kê mã nguồn của nhiều ngôn ngữ lập trình (1), 26/08/2013

35. ctable.sty tích hợp tùy chọn của bảng, 25/08/2013

34. Gói lệnh tablefootnote.sty làm chú thích trong bảng, 24/08/2013

33. Gói lệnh tabularht.sty tùy chọn chiều cao bảng, 23/08/2013

32. Gói lệnh cellspace.sty điều chỉnh khoảng cách văn bản với biên hàng, 22/08/2013

31. Gói lệnh polynom.sty chia đa thức và phân tích ra thừa số, 21/08/2013

30. Làm sơ đồ khối bằng gói lệnh TikZ.sty, 20/08/2013

29. Gói lệnh flowchart.sty làm sơ đồ khối thuật toán, 19/08/2013

28. Chú ý những lệnh và môi trường mới tốt hơn trong LaTeX, 18/08/2013

27. xcolor.sty – Gói lệnh mầu và pha mầu toàn diện, 17/08/2013

26. Gói lệnh colortbl.sty tô mầu bảng, 16/08/2013

25. Gói lệnh tabulary.sty tính độ rộng và chiều cao cột bảng thích hợp, 15/08/2013
Read the rest of this entry »

Posted in Informatics, LaTeX | Tagged: , , | Leave a Comment »

Thực hành tính toán trong Maple

Posted by nhdien on 10/09/2013

biasachhocmapleNội  dung và mục lục bạn tìm ở đây.
Như chúng ta đã thấy qua các ví dụ trên việc giao tiếp và thực hiện theo ý đồ toán học của ta nhờ Maple khá dễ dàng. Tài liệu này gồm những hướng dẫn thao tác cơ bản sử dụng phần mềm, những đặc tính cơ bản, các chức năng tính toán chính của Maple. Thông qua hướng dẫn cụ thể người đọc có thể bước đầu sử dụng Maple giải một số bài toán thông thường hoặc tự kiểm tra các kiến thức phổ thông, toán cao cấp thông qua các ví dụ. Nội dung cơ bản này được trình bày trong Chương 1. Các lệnh tương tác với Maple, Chương 2. Maple với giải tích sơ cấp, Chương 3. Maple với đại số sơ cấp, Chương 4. Maple và đại số tuyến tính, Chương 5. được dành để giới thiệu các tính năng đồ họa trong không gian hai chiều và ba chiều, đây cũng là một trong các ưu điểm nổi bật của Maple. Chương 6. dành cho việc lập trình bằng ngôn ngữ Maple, Chương 7. là ứng dụng các chương trước để khảo sát gải phương trình vi phân và giải tích nhiều biến. Cuối cùng là các phụ lục về gói lệnh vẽ đồ thị (plots), gói lệnh đại số tuyến tính (LinearAlgebra), và danh sách các gói lệnh thường dùng.
Mỗi phần đều có công thức chung và sau đó là ví dụ cụ thể chia ra từng bước A, B, C…. Sau dấu > là bắt đầu lệnh còn các dòng sau đó là tiếp tục lệnh hoặc trong nhóm lệnh cùng thực hiện; kết quả là dòng cuối cùng của các dòng lệnh.
Tác giả sử dụng Maple 16 kiểm tra các lệnh và chương trình trong cuốn sách. Phần mềm Maple 16 phiên bản 32 bit chạy trên Windows 7 phiên bản 64 bit rất ổn định và tốt. Mọi trao đổi sai sót vàbình luận trên trang Web:
https://nhdien.wordpress.com.
Tôi cám ơn Lãnh đạo Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN Hà nội, Khoa Toán – Cơ – Tin học, ĐHKHTN Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi dạy môn “Thực hành tính toán” và thành lập các hội đồng kiểm định nội dung cuốn sách này. Tôi cũng cám ơn đồng nghiệp tại Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao và các sinh viên học chuyên đề này để tạo nên cuốn sách.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm  2013

Posted in books, Informatics, maple | Tagged: , , | 1 Comment »

Gói lệnh cài dấu tiếng Việt trên các bảng mã thông dụng của LaTeX

Posted by nhdien on 22/06/2013

Đây là tóm tắt báo cáo của tôi tại Nha Trang ở Đại hội Hội Toán học Việt Nam từ 10-14/08/2013. Xem tệp PDF.

Tóm tắt.
D. Knuth tạo ra TeX dùng với bảng mã OT1, 7bit  sau đó các nước Tây, Đông âu mở rộng bảng mã ra 8bit với 256 ký tự để đáp ứng các ký tự còn thiếu, bảng mã này ký hiệu là T1. Tiếp theo là một số bảng ký tự khác được phát triển trong TeX như T2 cho tiếng Nga, T4 cho tiếng Balan, T5 cho tiếng Việt.

Hiện tại chúng ta dùng TeX tiếng việt với bảng mã T5 của Hàn Thế Thành và một số người khác phát triển. Do tiếng Việt có nhiều ký tự có dấu hơn các bảng mã khác, bảng mã T5 cung cấp đầy đủ các ký tự tiếng Việt. Như vậy muốn dùng chữ tiếng Việt với các phông khác nhau mà không có bảng mã T5 thì không dùng được. Để làm một phông theo bảng mã T5 mất rất nhiều công và không phải ai cũng làm được. Mặt khác phông của các bảng mã gốc OT1, T1 không dùng cho tiếng Việt được.  Báo cáo này trình bày một cách làm khác với cách làm các bảng mã trong LaTeX để cài dấu tiếng Việt trên rất nhiều các bảng mã sẵn có như OT1, T1, LY1, QX, IL2, B1, T5, TCVN,…

Bằng cách lập trình LaTeX để cài dấu các ký tự dựa trên các ký tự có sẵn của các bảng đã có.  Tôi đã tạo ra gói lệnh vntext.sty tự động cài dấu tiếng Việt với tùy chọn bảng mã. Người dùng LaTeX chỉ cần đưa vào phần đầu lệnh \usepackage[T1]{vntext} là trong văn bản được cài dấu theo mã T1, mà ngày nay các loại phông TeX đều phát triển trên bảng mã cơ bản OT1, T1. Nghĩa là với gói lệnh này việc dùng các phông và bảng mã cho tiếng Anh cũng giống như dùng cho tiếng Việt.  Ngoài ra gói lệnh còn dùng cho các bảng mã chính tiếng Việt như T5, TCVN, VNI, BKHCM, …. các phông của các bảng mã này cũng dùng được, tôi đã chuyển các phông cơ bản tiếng Việt trên Window để chạy trong TeX. Đặc biệt việc sử dụng các phông thư pháp tiếng Việt không khó khăn.

Rất nhiều gói lệnh ứng dụng trong LaTeX chỉ dùng với  mã OT1 và T1, như vậy khi dùng gói lệnh cài dấu vntext.sty vẫn giữ được các tác dụng của gói lệnh gốc. Tôi đã thử nghiệm với rất nhiều gói lệnh phông không có mã T5  vẫn cho kết quả tốt như luctime.sty, jamtime.sty, fouriernc.sty,… đều cho kết quả rất tốt. Tất cả tệp liên quan tới gói lệnh tôi có để trên: https://nhdien.wordpress.com

Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Hữu Điển
Khoa Toán – Cơ – Tin học
ĐHKHTN, ĐHQGHN
334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
email: huudien@vnu.edu.vn
tel: 0989061951.

 

Posted in Informatics, LaTeX, VieTeX | Tagged: , | 3 Comments »

Thăm chùa Dâu và Đền Đô đầu xuân

Posted by nhdien on 04/03/2013

Hàng năm cứ sau Tết, Hội Toán học Tổ chức Du xuân Điển có đi theo và năm nay đến Chùa Dâu và Đền Đô. Các bạn có thể tìm trên mạng ý nghĩa của 2 di tích lịch sử này.
Read the rest of this entry »

Posted in Informatics | Tagged: | Leave a Comment »

2012 in review

Posted by nhdien on 31/12/2012

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 160,000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 8 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Posted in Informatics, lifes | Tagged: | Leave a Comment »

20-11-2012 Ngày Nhà giáo Việt Nam

Posted by nhdien on 17/11/2012

Tôi là một người dạy học, những ngày này nhận được nhiều lời chúc mừng 20-11-2012, Tôi xin cám ơn. Chúc các bạn cùng ngành với tôi may mắn, khỏe và hạnh phúc. Bó hoa lới K54aT1 gửi cho tôi xin các bạn cùng thưởng thức: Read the rest of this entry »

Posted in Informatics, lifes | Tagged: | 4 Comments »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (12)

Posted by nhdien on 10/11/2012

Bài tập tin học định kỳ.
Bạn xem chi tiết ở đây.

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , , | 1 Comment »

LẬP TRÌNH = ++THUẬT TOÁN (11)

Posted by nhdien on 01/10/2012

Định dạng mới  của loạt bài này.

Bạn xem chi tiết ở đây.

Posted in Algorithms, Informatics | Tagged: , , | Leave a Comment »