VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

pgf-pie.sty vẽ các biểu đồ phần trăm dùng TikZ/PGF

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Làm biểu đồ phần trăm dễ dàng và nhiều phương án thể hiện biểu đồ
 
 
Ví dụ
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: