VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

pgf-blur.sty vẽ bóng các hình dùng TikZ/PGF

Posted by nhdien on 13/01/2020

 
 
Gói lệnh pgf.sty là thế nào với TikZ các bạn tự tìm hiểu nhé, thư viện của nó hiện rất lớn. Gói lệnh này chỉ là tí síu của TikZ.
Ví dụ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: