VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Toàn bộ mẫu đề thi và trình chiếu

Posted by nhdien on 23/07/2018

Toàn bộ mẫu đề thi và trình chiếu đã chạy với dethi.sty 3.5.
Mẫu các định dạng đề thi trong THPT
Mẫu các định dạng trình chiếu đề thi trong THPT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: