VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Phần mềm Geogebra 5.0 và hướng dẫn 4.4

Posted by nhdien on 12/04/2018

Một số bạn quan tâm tới phần mềm Geogebra tôi đưa bản 5.0 lên đây, hiện nay đã có 6.0 nhưng giao diện chưa quen.
Geogebra
https://drive.google.com/open?id=174jTc3ZrSv39e5GGuISDu_bm9VZwfVxG
Hướng dẫn sử dụng
https://drive.google.com/open?id=19lOzBfmNTrICcTHQ5XFdx_BX5NYhGdSA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: