VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for April, 2018

Chương trình VieTeX và MiKTeX

Posted by nhdien on 12/04/2018

Bản đưa lại MiKTeX và VieTeX
Vietex
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5M3ExeTRmc2RpWkE
MikTeX
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5b3lMa3JIYkdxODg

Posted in LaTeX | 2 Comments »

Phần mềm Geogebra 5.0 và hướng dẫn 4.4

Posted by nhdien on 12/04/2018

Một số bạn quan tâm tới phần mềm Geogebra tôi đưa bản 5.0 lên đây, hiện nay đã có 6.0 nhưng giao diện chưa quen.
Geogebra
https://drive.google.com/open?id=174jTc3ZrSv39e5GGuISDu_bm9VZwfVxG
Hướng dẫn sử dụng
https://drive.google.com/open?id=19lOzBfmNTrICcTHQ5XFdx_BX5NYhGdSA

Posted in LaTeX | Leave a Comment »