VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dethi.sty 3.5 và các mẫu đề thi được cập nhật tốt nhất

Posted by nhdien on 29/11/2017

dethi.sty 3.5 với các lệnh tìm kiếm:
1. Tệp câu hỏi:
– Không thay đổi gì từ phiên bản 3.4
– Ảnh trên câu hỏi dùng \dathinhw, tệp lời giải nên dùng \dathinhm.
– Câu hỏi có hình đánh dấu * ở mã câu hỏi.
– số mã câu hỏi …..:01, …:02,………
2. Tệp biên dịch vẫn bình thường như mẫu 01-17.
3. Sử dụng lệnh tìm kiếm \timma{101}{H1} ở phía trước đặt lệnh \mohinh (trước đây định dùng \mokhung nhưng không hợp nghĩa của lệnh)
4. Lệnh \timma trước nó dùng bình thường \inbdebai, \indebaidapn, \indapanso, \indebailoigiai.
5. Đã có một số lệnh tương tự như \timma nhưng đặc biệt hơn như \indebailoc,\indapanloc,\inloigiailoc,… có thể các bạn không cần dùng.
6. Hướng dẫn \timma
https://drive.google.com/open…
7. Tập nguồn gói lệnh
https://www.overleaf.com/read/qprgjhwvphxp
Chúc các bạn dùng tôt .
————–
dethi.sty 3.5 đã có lệnh lọc. Đây là phương án đầu tiên tôi thực hiện tìm kiếm. Nhưng dùng lệnh \timma chung cho mọi khả năng và kết hợp các lệnh in ra. Tôi khuyến khích dùng lệnh \timma còn những lệnh lọc chỉ tham khảo theo hướng dẫn sau
https://drive.google.com/open?id=1V3vYtvAoeaYc9j0uTaeb6framSNGjyl_
https://drive.google.com/open?id=1bqSiWOxOH3dB35PgTfKKSQmfWjDl87FX
https://drive.google.com/open?id=1Ba4j9D0MN-Ko_K4y_RTHN5ZZqiMYzQCL
————–
Mẫu đề thi 01 và 02: Tôi đưa lại tệp duan02-cauhoi-thpt2017102.tex. Như từ dự án trước về hình phải dùng lệnh đặt \dathinhw lệch phải hoặc lệch trái, \dathinhm làm hai khối hình và chữ song song, khi có hình chương trình lấy độ rộng của hình và nhường chỗ còn lại cho khối văn bản. Để mở rộng khối chứa hình lần trước đã dùng lệnh \parbox{}{}, nhưng để tiện tôi định nghia lệnh mới:
\dathinhc{} đặt hình quy tâm, lệnh này dùng ảnh và công thức toán trên dòng trang bình thường thay cho \begin{center}, lợi là không có 2 đường trắng trên và dưới hình.
\dathinhc[0.5]{} (giống lệnh trên chỉ khác tùy chọn) được dùng trong khối hình ở hai lệnh trên số 0.5 có thể là bất kỳ 0.4,0.3,… là độ dài phần trăm của bề ngang văn bản. Nhằm nhiều mục đích khác chỉ nên lấy nửa dòng chứa hình thồi Các bạn xem tệp ví dụ các câu hỏi có hình.
Cám ơn các bạn đã phản ánh để tôi hoàn thiện chương trình. Những phần ở trên sẽ bớt sự cố như các bạn đã thấy. việc thêm lệnh \dathinhc[0.4]{….} cũng dễ nhớ và thực hiện tốt.
https://www.overleaf.com/read/wtxkykfdwrsn
—————-
Mẫu đề thi 03 và 04: Những đề tự luận các bạn tham khảo đã có từ lâu nay thể hiện trong phiên bản này .
https://www.overleaf.com/read/wvmwpsjfvpwk
—————-
Mẫu đề thi 05: Đề thi tự luận do Anh Hùng Châu xây dựng và chia sẻ công khai, tôi chỉ đưa vào dethi.sty 3.5
https://www.overleaf.com/read/pgmcbhpmdqjc
dethi.sty đã được cập nhật
1. Câu có hình sang trang thì phương án không đè lên hình nữa
2. Câu có một dòng ở cuối trang mới ngắt chuyển qua trang khác, trước đây đẻ hai dòng.
3. Ngắt trang dùng lệnh mạnh hơn để tính toán.
4. Lệnh đã có từ trước:\nohovaten{} không hiện ra dòng Họ và Tên……Số báo danh.
Những điều sau đây chưa hoàn chỉnh:
5. Những câu có hình cuối trang quá dài vẫn che dòng cuối một chút, lý do lệnh ngắt hình không thể tính chính xác, nên dùng hình vừa phải.
6. Tính tổng số trang một đề còn chưa chính xác, còn thiếu như có bạn phản ánh, nhất là các đề có một câu cuối cùng trên 1 trang cuối cùng.
Tôi gửi lại tệp:
duan02-cauhoi-thpt2017102.tex
maudethi02-main-innhieude.tex
Nhờ các bạn test thử với dethi.sty này, Cám ơn.
————-
Mẫu đề thi 5a: cập nhật mẫu đề thi 05.
Mẫu tự luận của thầy Hùng Châu, khai thác không cần biết mã câu hỏi. Các đề tự luận khác cũng làm tương tự như vậy.
https://www.overleaf.com/read/gvrjymjqwtst
————-
Mẫu đề thi 06: Đề thi tự luận và trắc nghiệm:
1. Mã nguồn mẫu
https://www.overleaf.com/read/hzsxbntktskw
2. dethi.sty đã cập nhật
– Lệnh \foreachproblemk[101]{…} để định dạng đề bài
– sắp hình đúng không đè nên cuối trang, không có câu nào nửa ở 1 trang và nửa kia ở trang khác (kể cả câu chỉ có văn bản)
– Lệnh\foreachproblem[101]{\item\causo\thisproblem} in đề bài chuẩn và lời giải đẹp
– Tổng số trang đã làm lại, ổn định không, các bạn test và báo cho tôi nhé
3. Kèm theo đây: 2 mẫu cũ với lệnh mới
maudethi01-main-tracnghiem.tex
maudethi02-main-innhieude.tex
4. Các lệnh về hình được khắc phục, nhưng soạn đề không chấp nhận dòng trắng xuông dòng, thay vào đó là \\ (nếu có dòng trắng sẽ báo lỗi)
5. Trong phương án không nên dùng thêm \bigskip, \medskip khi đó tính sẽ sai.
https://www.overleaf.com/read/hzsxbntktskw
————
Mẫu đề thi 07: Mẫu câu hỏi và câu số dóng đầu câu
1. Mã nguồn
https://www.overleaf.com/read/wttdwvfckscb
2. dethi.sty đã được sửa và cập nhật
– Tôi đã soạn lại tất cả tệp biên dịch để nguyên không thay đổi, chứ không như hôm qua có lệnh riêng.
– Với cách mới đảm bảo câu có hình tránh được nhược điểm đã mắc và biên dịch nhanh và dàn trang tốt.
– Chỉ có một yêu cầu là mã nguồn câu hỏi có hình thêm * vào mã ví dụ:
\baitracnghiem{thptqg1022D3G3*:48}{}{}{}
(Chỉ cần câu đề bài có hình và dùng \dathinhw)
– Chú ý: Nếu không có * thì chương trình vẫn chạy nhưng không đóng khung câu có hình và cuối trang không có sắp xếp chuyển trang. Những bài thi không có hình thì chẳng cần *
– Sau này in ra tệp có hình cũng dễ và sử lý nó.
– Có thể cho * vào câu không có hình nhưng câu hỏi ít và các phương án ngắn, nếu in ra chỉ có 2 dòng thì nó được đóng khung và chỉ ở trên 1 trang.
– Mời các bạn test hộ maudeti01 và maudethi02 đã đưa nên đây.
————-
Mẫu đề thi 08: Câu hỏi cùng phần trắng trả lời.
Mẫu loại này cần ít câu hỏi
https://www.overleaf.com/read/nmxtfqfdpmny
Có thể dùng dethi.sty lấy số lượng bất kỳ câu hỏi ra làm đề và ngẫu nhiên các câu hỏi, không nên vào câu hỏi sửa đổi hoặc sao chép phức tạp, thay đổi cơ sở dữ liệu.
————-
Mẫu đề thi 09: Đề thi rút câu hỏi từ các tệp đã phân loại.
Đề thi rút câu hỏi theo phân loại từ khó đến dễ và in ra một đề hoặc nhiều đề theo ý muốn, có sự sáo trộn cả câu hỏi lẫn phương án.
https://www.overleaf.com/read/rhdnxrdtcgfm
dethi.sty đang được hoàn thiện rất nhiều khía cạnh như sắp hình, sắp tới có mẫu
Mẫu đề thi 12: đề thi với phiếu chấm zipgrades
Mẫu đề thi 13: Mẫu tiếng anh với nhiều cách thể hiện câu hỏi.
Mẫu đề thi 14: Mẫu soạn thảo câu hỏi cho một đề thi đễ dàng.
Mẫu đề thi 15: Mẫu trình bầy chi tiết gắn với khai thác một đề thi.
————
Mẫu đề thi 10: Đề thi dóng 2 cột
Mẫu đề thi này thầy Hùng Châu đã làm, tôi đã làm từ trước và nằm trong bộ mẫu đề thi tôi sưu tầm. Mẫu này có thể cho cả phiếu chấm zipgrade vào đầu.
https://www.overleaf.com/read/rknghqdpjxvc
Mẫu đề thi không hai cột chèn ảnh vào đầu mới khó, tôi đã làm xong chạy tự động mẫu đề thi 12 sẽ cho ra kết quả không cần 2 cột, nay mai đưa lên các bạn tham khảo.
————
Mẫu đề thi 11. Đề thi các phương án chỉ là chữ cái không có khuyên.
1. Mẫu này thực tế hay dùng trong thực tế, chỉ bằng cách thay chút ít mã nguồn \khoanhd{}{},\daungoac{}{.}
https://www.overleaf.com/read/tvkwzghsbzzx
2. dethi.sty chỉnh sửa chính xác hơn; chú ý:
– Khi soạn có * mã câu hỏi có hình
– Nội dung câu này không để dòng trắng xuống dòng, dùng \\
– tệp biên dịch thay \tieudeduoi bằng \tieudeduoi{Môn Toán}
—————-
Mẫu đề thi 12: Mẫu có phiếu chấm zipgrade lấy vào tự động hoặc tự động một phần.
1. Một mẫu lấy tự động tuy chưa hài lòng và 3 câu hỏi đầu sắp ngang phiếu thi lúc ngắn, lúc dài,….
2. Chọn 3 câu vừa với phiếu thi (bằng cách cho nhãn vào câu hỏi để tìm ra 3 câu vừa phiếu thi ở mẫu này 01.tex). phần còn lại lấy ngẫu nhiên và tráo đổi.
3. loại 03.tex là kết hợp 2 loại trên.
https://www.overleaf.com/read/bdhnzctymxrb
—————
Mẫu đề thi 12a: Mẫu 12 được cập nhật thêm.
Để chạy tự động mẫu đề thi với phiếu chấm zipgrade tôi đã sử dụng gói lệnh winfig.sty kết hợp với dethi.sty để dễ dàng làm đề thi trộn câu hỏi tự nhiên
https://www.overleaf.com/read/xbfkhbhjbxgs
Nếu gặp phải kết quả xấu thì bạn chạy lại nhé.
—————
Mẫu đề thi 13: Mẫu đề cho tiếng Anh
Trong mẫu này vẫn trắc nghiệm nhưng đa dạng hình thức. Đáng lẽ Toán cũng phải nghĩ ra các đề đa dạng nhưng hiện nay chỉ làm đề đơn điệu. Trong tương lai chán đơn điệu và người đủ giỏi mới ra đề đa dạng như trong tiếng Anh. Bạn có ý tưởng tạo đề hay hơn hiện tại không?
https://www.overleaf.com/read/rjgkdjmmbjnm
—————
Mẫu đề thi 14: Mẫu để soạn câu hỏi cho đề thi:
Mỗi tệp là một cách soạn câu hỏi, các bạn tự nghiên cứu và chọn theo ý thức.
https://www.overleaf.com/read/dgszqtzjqmvm
————
Mẫu đề thi 15: Trích nguồn gốc đề thi.
Chỉ bằng cách bất \nguondetrue là có nguồn gốc, sau đó không cần thì đóng lại \nguondefalse. Tất nhiên phải có dữ liệu trong câu hỏi rồi \nguon{……}
https://www.overleaf.com/read/pmndnndtkbqz
———-
Mẫu đề thi 16: Bài trắc nghiệm có 5 phương án.
Đề thi kiểu này ít dùng, nhưng có nghĩa là không có. dethi có thẻ dùng cùng lúc 2, 3, 4, 5 phương án trong đề. Việc sử dụng không khác 4 phương án. Ví dụ dưới đây lấy từ ví dụ ex_test, khắc phục số câu hỏi 1 trang, nội dung câu hỏi 1 trang sau đó, lệnh về hình chỉ đơn giản là \dathinhw
https://www.overleaf.com/read/csyryhsjvdhk
———-
Mẫu đề thi 17: Các dạng đề chi tiết khác nhau
https://www.overleaf.com/read/gnrnwvxpkxyh
———–
Mẫu đề thi 18: Làm đề bằng lệnh \timma
https://www.overleaf.com/read/jvgknsbftcrr

8 Responses to “dethi.sty 3.5 và các mẫu đề thi được cập nhật tốt nhất”

 1. Tùng Đỗ said

  Thưa thầy,ở trong gói dethi.sty chỉ có phần điển mã(nhãn) câu hỏi nhưng cái đó thì ko hay dùng lắm về mặt hình ảnh, nó chỉ dùng để phân loai câu hỏi thôi.Vì thế, thầy có thể bổ sung thêm 1 tham số là nội dung chú thích nguồn gốc câu hỏi cho từng câu riêng lẻ được ko?. Chẳng hạn, câu 1{đề thi học sinh giỏi tình…), câu 2,câu 3, câu 4(đề thi học sinh giỏi tình…). Nó tướng tự nhứ môi trường theorem ấy \begin{thereorem}[Định lý Cauchy] \end{theorem}.
  Mong thầy cập nhật sớm nếu có thể.

 2. Thưa thầy, lúc trước em sử dụng dethi3.2 thì có dạng đề 50% trắc nghiệm – 50% tự luận. Giờ em muốn sang dethi3.5 thì chỉ thấy dạng dethi3.5 100% trắc nghiệm thôi ạ. Thầy cho em xin mẫu 50 – 50 dethi3.5 với ạ!

 3. Tùng Đỗ said

  Thưa thầy, thầy có thể cải thiện khả năng chèn hình vào bên phải. Hính ảnh và nội dung câu hỏi chia làm 2 cột và cột nội dung(bao gồm nhãn câu hỏi) coi như một khổ văn bản-một trang thực sự.
  Đại loại là tương tự cách chèn hình khi sử dụng gói wrapfig.sty không? Vì cách chèn hình của goi wrapfig.sty sẽ cho ra kết quả khá đẹp mắt nhưng lại không kết hợp với môi trường đánh item dược.
  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yEst6JmzeHZ6Z6APaIHOHN9PVh_AtqJW

  • nhdien said

   Không áp dụng gói đó được, hình sẽ chạy lung tung không kiểm soát nổi. dethi.sty 3.5 hãy để chương trình tự thu xếp chỗ cho hình còn bạn cứ làm đúng theo mẫu là được. không vì một ý thích riêng mà hại cả quy trình, nhiều chương trình xa lầy tại chỗ này, mỗi lần áp dụng dữ liệu lại vào dữa liệu sửa đó là điều vô học.

   • Tùng Đỗ said

    thưa thầy ý em muốn nói là cải thiện cách chèn hình sao cho đẹp hơn (giống với gói wrapfig.sty thì tốt) chứ không phải áp dụng nguyên gói đó vào. Vì e cũng thử rồi nhưng wrapfig chỉ hữu dụng với soạn đề trực tiếp chứ không hợp với lấy mã đề.
    Rất cảm ơn thầy đã lắng nghe.

   • nhdien said

    Hiện tại chỉ có gói lệnh đó áp dụng cho đề thi trắc nghiệm là tốt nhất. Hãy lấy mẫu của tôi, có soạn trực tiếp đâu mà vẫn chạy bình thường. Mà bỏ soạn trực tiếp đi, để ra một tệp riêng thì gói lệnh của tôi phát huy tác dụng tốt. Còn các gói lệnh khác chỉ là phần nhỏ của gói dethi.sty 3.4 và luôn luôn phải sửa từ tệp nguồn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: