VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for September 20th, 2017

Dự án:ĐỀ THI THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG — HÀ NỘI (Lần 1)

Posted by nhdien on 20/09/2017

Ngoài dự án đề thi còn cập nhật đề thi 3.4 với những lệnh mới.
1. Trình chiếu của dự án:
https://drive.google.com/open?id=0B6t6keI_Xwz5MWktNzI0Z2NEVlE
2. Tệp TeX có -main- là biên dịch được
https://www.overleaf.com/read/ydmtsxrmrphr
3. Có 2 tệp thể hiện cập nhật mới của gói lệnh (sẽ đưa chính thức vào dethi.sty 3.5)
duan62-main-inmotde-theoma.tex
duan62-main-innhieude-theoma.tex
4. Lệnh mới đề in từ một tệp nguồn, hoặc nhiều tệp nguồn ra 1 hoặc nhiều đề thi chỉ cần liệt mã đã lấy vào như:
\loadrandomproblems[108]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
\loadrandomproblems[150]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
\loadrandomproblems[160]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
\loadrandomproblems[201]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
\loadrandomproblems[250]{50}{duan62-cauhoi-phandinhphung-hnlan1}
……….
Cần in ra chỉ ngắn gọn
\indebaima{108,150,160,201,250}
\indapanma{108,150,160,201,250}
\indebailoigiaima{108,150,160,201,250}
Vậy tập main ngắn gọn và sáng tạo nhiều vấn đề nữa,….

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | 2 Comments »