VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Archive for June 2nd, 2017

Đã đưa được đáp án đúng vào bảng theo chiều ngang

Posted by nhdien on 02/06/2017

Đáp án đúng chủ động đưa vào bảng, khác với trước kia đưa theo cột.

Một ước muốn được thực hiện.

Posted in LaTeX, package, VieTeX | Tagged: , | Leave a Comment »