VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Tùy chọn [baithi] trong dethi.sty

Posted by nhdien on 18/05/2017

Tùy chọn này sẽ được cập nhật đẹp hơn và chính xác hơn. Các bạn có thể tự làm như minh họa sau:
1. Để có vòng tròn các đáp án thêm vào và sửa
\usepackage{tikz}
\newcommand\cboxx[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{
\node[shape=circle,draw,inner sep=1pt, fill=green!10] (char) {#1};}}
\daungoac{\cboxx}{}                  %Dấu quanh phương án trả lời: {(}{)};{}{.};{}{)}
\khoanh{\cboxx}         %Khoanh các phương án: \cbox, \fbox
\mauchu{blue}                     %Mầu số câu hỏi và phương án
\chuphuongan{\bf\Alph}    %Ký tự cho các phương án
2. Để có thể điều chỉnh bề ngang trang điều chỉnh lệnh thứ tự sau:
\Fullpages %Định dạng trang đề thi
\textwidth18truecm
3. Tôi chưa đưa tệp nguồn
vd13-cauhoi-detk2017-toan.tex
Bạn lấy tệp dữ liệu thay thế. Kết quả minh họa
4. Phiên bản tới dễ sử dụng hơn nhiều
————————————————-
\documentclass[11pt]{vieexamdesign}
\usepackage{amsmath,amsxtra,latexsym, amssymb, amscd}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{picinpar}
\usepackage{mathptmx}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{multicol}
\usepackage{shortlst}
\usepackage[baithi]{dethi} %Gói lệnh cho đề thi Việt Nam
\usepackage{lastpage}
\Fullpages %Định dạng trang đề thi
\textwidth18truecm
\usepackage{tikz}
\newcommand\cboxx[1]{\tikz[baseline=(char.base)]{
\node[shape=circle,draw,inner sep=1pt, fill=green!10] (char) {#1};}}
\ContinuousNumbering %Đánh số liên tục các bài thi
\NumberOfVersions{1} %10 là số bài thi khác nhau được in ra
\SectionPrefix{\relax }%\bf Phần \Roman{sectionindex}. \space}
\tieudetracnghiem
%\tieudetuluan
\tieudedapan
%\tieudetren
\tieudeduoi
\daungoac{\cboxx}{}           %Dấu quanh phương án trả lời: {(}{)};{}{.};{}{)}
\khoanh{\cboxx}         %Khoanh các phương án: \cbox, \fbox
\mauchu{blue}                     %Mầu số câu hỏi và phương án
%\chuphuongan{\alph}    %Ký tự cho các phương án
%\chuphuongan{\arabic} %\Roman%\roman%kể cả số cho các phương án
\chucauhoi{Câu}                %Chữ trước các số câu hỏi
\setlength{\baselineskip}{12truept}
\def\v#1{\overrightarrow{#1}} %Làm vectơ
\graphicspath{{hinh-cauhoi/}} %Đường dẫn của nơi để hình
\hovaten{Họ và tên}         %Nếu không muốn có dòng này không gõ lệnh
\tenlop{Tên lớp}         %Nếu không muốn có dòng này không gõ lệnh
\sobaodanh{Số báo danh}  %Nếu không muốn có dòng này không gõ lệnh
%\ketqua{}          %In ra phần Kết quả
%\giamkhao{}     %In ra phần chữ ký giám khảo ở phiếu thi
% \NoRearrange  %Lệnh không trộn đề
% \motphieuthi      %In ra một phiếu thi, Mặc định là không hiện ra phiếu thi
% \nhieuphieuthi   %In ra mỗi đề một phiếu thi
%  \coloigiai           %In ra đáp án có lời giải\\
\ShortKey             %Lệnh hiện ra đáp án mỗi đề thi
% \OneKey            %Lệnh chỉ in ra 1 bản đáp án
% \NoKey               %Lệnh không in ra phần đáp án
\tentruong{BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO}
\tenkhoa{ĐỀ MINH HỌA}
\loaidethi{Đề gồm có \pageref{LastPage} trang}
\tenkythi{KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017}
\tenmonhoc{Bài thi: TOÁN}
\madethi{003}
\thoigian{\underline{Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề}}
%\soanthao %Lệnh dùng khi soạn cauu hỏi, khi dịch 1 bản và không đảo
% \everymath{\displaystyle}
% \khaibao
%  \lietkedatrue
\graphicspath{{hinh-cauhoi/}{hinh/}{hinh-help/}{dethamkhao/}{images/}}
\usepackage{centerpage}
\begin{document}
\setlength{\baselineskip}{12truept}
\begin{vnmultiplechoice}[ keycolumns=3]%
\selectallproblems{vd13-cauhoi-detk2017-toan} %P(3)
\begin{examclosing}
\centerline{– HẾT –}
\end{examclosing}
\end{vnmultiplechoice}
\end{document}

2 Responses to “Tùy chọn [baithi] trong dethi.sty”

  1. Bình said

    tuyệt vời quá thầy ơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: