VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(2)

Posted by nhdien on 26/01/2017

dethi.sty 3.0 trộn đồng thời các câu hỏi và phương án vả rút ra một số đề ngẫu nhiên trong một tệp nên từ tệp PDF quay lại tệp TeX và ngược lại không thực hiện được. Tôi soạn mẫu soạn thảo này dựa vào các lệnh của dethi.sty 3.1 mà tương tác trực tiếp được giữa TeX và PDF. Thực tế có dạng gọn làm thư viện lưu trữ, có thể soạn ngay không cần chuyển đổi để lưu trữ. Ta làm như sau: Một câu hỏi có dạng
\baitracnghiem{<mã bài>}{
<Nội dung câu hỏi>
}{
\datcot
\bonpa
{\dung{*}}
{\sai{*}}
{\sai{*}}
{\sai{*}}
}
Soạn bình thường như đã biết.
Phương pháp sau đây bao hàm cả bài trước, nên soạn trực tiếp và soạn xong là tệp cần phải làm. Còn cách làm gián tiếp để sửa lại những tệp đã có trong thư viện. Tôi đã thu các lệnh thành tệp dau-soanthao.tex. Tôi cung cấp 2 cách làm, cách nào cũng nhấn từ tệp PDF quy về chỗ nguồn của TeX.
1. Cách làm gián tiếp gồm các tệp:
– Tệp soạn chứa các câu hỏi: ví dụ cauhoi-dtracnghiem.tex soạn các câu hỏi mẫu trên trong tập này chỉ có câu hỏi.
– Tệp biên dịch các câu hỏi vừa soạn và tương tác trực tiếp giữa TeX và PDF là soanthao-thuvien-giantiep.tex trong nó có lệnh
\input{dau-soanthao.tex}
\input{cauhoi-dtracnghiem.tex} và biên dịch bình thường.
– Làm đề thi bằng tệp dethi-thuvien.tex trong nó cũng có dong lệnh \input{cauhoi-dtracnghiem.tex} và biên dịch ra đề thi.
Chú ý: Cách này chỉ dùng khi thấy thư viện bị lỗi hoặc sửa lại thì tìm đến ngay câu hỏi bị lỗi. Còn soạn thảo thì dùng trực tiếp và ra tệp thư viện ngay.
2. Soạn trực tiếp không có tệp chứa câu hỏi nhưng phải chép ra.
– Các câu hỏi soạn thảo bình thường và biên dịch trong tệp
soanthao-thuvien-tructiep.tex, tương tác giữa tệp TeX và PDF.
+ Trong tệp này có lệnh \input{dau-soanthao.tex}
+ Sau đó là các lệnh từng câu hỏi.
+ Cuối cùng là lệnh \end{document}
+ Vẫn biên dịch và kiểm tra đề, nếu xong thì xóa hai dòng trên thì thành ngay thư viện.
-Làm đề thi lại làm như gián tiếp:
dethi-thuvien.tex và biên dịch ra kết quả cuối cùng.
3. Cách làm này cũng đúng cho các phần ở bài trước, các bạn tham khảo tài liệu tôi gửi sau đây và tôi đã sửa theo quan điểm mới.
Chú ý: Ta nên soạn đề thi và thư viện 1 lần, để sử dụng hết khả năng của dethi.sty 3.0 là đảo câu hỏi, phương án, rút các câu hỏi ngẫu nhiên từ thư viện, nhiều bản bài thi mã khác nhau, phiếu thi tự động theo số câu hỏi, trộn các loại câu hỏi theo mức độ khó dễ khác nhau, … Nếu bạn dùng VieTeX sẽ có cửa sổ quản lý bên cạnh quản lý thư viện và gói lệnh đã có theo cây mà thường thấy trong VieTeX.
4. Các bạn lấy các tệp sau đây làm mẫu.
5. Quản lý thư viện đề thi theo cây của VieTeX:
project-dethi

2 Responses to “Soạn đề thi tương tác giữa TeX và PDF theo dethi.sty 3.1(2)”

  1. ndvan said

    Em chào thầy.
    Thưa thầy, trong mẫu đề thi của thầy có lớp tài liệu \documentclass[11pt]{vieexamdesign} với cỡ chữ 11pt (cỡ chữ này hơi nhỏ). Em muốn sửa để tăng cỡ chữ thành 12pt hoặc 14pt nhưng không có thay đổi nào. Xin thầy giải giúp đỡ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: