VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh systeme.sty – sắp xếp biến của hệ phương trình tuyến tính

Posted by nhdien on 22/11/2016

Một gói lệnh thông minh sắp thẳng hàng các biến trong hệ phương trình tuyến tính. Rất tiếc chỉ cho hệ phương trình tuyến tính, còn cao hơn thì chịu. Tác giả là Christian Tellechea tại
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/generic/systeme
Bạn có thể xem bài viết của tôi tại đây.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: