VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh dethi.sty 3.0 với số lượng phương án khác nhau

Posted by nhdien on 06/11/2016

  1. Gói lệnh dethi có khả năng đồng thời dùng câu hỏi chỉ có 2, hoặc 3 phương án đồng thời, mỗi phương án nên có phương án đúng. bạn xem ví dụ.
  2. Có bạn phát hiện đáp án sắp không thẳng hàng cột và cho đó là lệnh \cbox, điều này không đúng, tôi phát hiện ra là trong số câu hỏi có phương án \bonpak, \bonpab, \bonpat thì sắp xếp đều bị hụt là do tôi chưa định dạng đồng bộ cho những phương án này, tôi đã sửa sẽ cập nhật ngay, còn trong văn bản không có lệnh trên thì không ảnh hưởng gì. (bạn tham khảo bản mới dưới đây có 2 câu đặt \bonpak và một \haipa, 1 \bapa)
  3. Trường hợp có 2 phương án đúng trong 4 phương án chưa được chính xác, bản dưới đây cố định thì mới đúng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: