VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

dethi.sty 3.0 gom nhóm câu hỏi theo chủ đề

Posted by nhdien on 06/11/2016

Có bạn thắc mắc là có thể nhóm câu hỏi theo chủ đề như hàm số, hình học, đạo hàm,… hoặc câu hỏi Dễ và Khó mà khi trao câu hỏi không lạc đi chỗ khác không phải chủ để đó được không? Cái này đã có sẵn trong vidu02-tracnghiem.tex có hai phần, hai phần đó không thể chạy sang nhau: Câu hỏi dễ và Câu hỏi khó. Điển hình nhất là đề tiếng Anh có rất nhiều khối rất khác nhau mà đảo câu hỏi đi sang chỗ khác thì còn gì là đề! Tóm lại câu hỏi trong môi trường
\begin{multiplechoice}[title={\bf I. Các câu hỏi dễ}, keycolumns=3]%
………………………….
\end{multiplechoice}
Không chạy ra ngoài và trong đề thi có thể làm nhiều khối như vậy.
Có một môi trường khác cũng trương tự như vậy mà không cần tiêu đề như:
\begin{multiplechoice}[title={\bf I. Các câu hỏi khó}, keycolumns=3]%
………………………….
\begin{block}
…………………….
\end{block}
\end{multiplechoice}
Trong môi trường block cũng không chạy ra ngoài, nó chỉ di chuyển cả khối. Ví dụ dưới đây để thấy khác biệt tôi làm hai khối lớn: Câu hỏi Địa lý và Câu hỏi Toán học. Trong phần toán học có môi trường block gồm những câu câu hỏi chỉ có 2 hoặc 3 phương án.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: