VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Dethi.sty với tùy chọn in thành hai cột

Posted by nhdien on 04/11/2016

Đây là tùy chọn đã có từ trước của lớp vieexamdesign.cls bằng cách thêm vào tùy chọn [twocolumn] và đặt khoảng hai cột rộng ra
\setlength{\twocolumnsep}{1cm} ta có kết quả:
(Tuy chưa được hoàn thiện lắm nhưng nó thu xếp khá ổn).

 

One Response to “Dethi.sty với tùy chọn in thành hai cột”

  1. ndvan said

    Em xin hỏi là khi nào thầy công bố gói lệnh dethi.sty mới nhất ạ?
    Trả lời
    Tôi đang viết hướng dẫn, sẽ sớm thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: