VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh winfonts.sty phông windows trong LaTeX

Posted by nhdien on 21/04/2015

Tại địa chỉ http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/winfonts
Paul Pichaureau đã cung cấp gói lệnh dùng phông cơ bản của windows trong LaTeX. Sau đây là hướng dẫn sử dụng và mô phổng các phông này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: