VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX:Lệnh định dạng ký tự trong môi trường toán

Posted by nhdien on 11/04/2015

Để chỉnh văn bản trong LaTeX cho đẹp có rất nhiều kỹ thuật về việc này, ví dụ dùng phông, dùng các lệnh có sẵn hoặc xây dựng lệnh để làm việc đó cho thích hợp. Loạt bài nói về kỹ thuật trong LaTeX tôi tìm tòi và trình bầy những vấn đề nếu biết thì quá dễ khi làm cho văn bản đẹp. Kỹ thuật quá đơn giản nhiều khi người dùng không để ý và áp dụng nó.
Những lệnh định dạng ký tự trong môi trường toán định nghĩa trong amsmath.sty và amssymb.sty; với các lệnh \cal, \mathbb, \mathbf, \mathcal, \mathfrak, \mathit, \mathsf, \mathrm, \mathscr, \mathtt
Sau đây là lệnh định dạng ký tự toán.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: