VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh plain.sty-Lệnh TeX chạy trong LaTeX

Posted by nhdien on 05/04/2015

Tác giả David Carlisle có viết một số gói lệnh nhỏ tại:
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/carlisle
Gói lệnh plain.sty nhằm mục đích dùng các lệnh nguyên bản của TeX trong định dạng LaTeX.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: