VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Những bài đăng năm 2015

Posted by nhdien on 04/04/2015

5. Cài đặt để tìm từ VieTeX sang SumatraPDF và ngược lại, 04/04/2015
4. Sử dụng SumatraPDF có lợi gì?, 03/04/2015
3. VieTeX không tìm thấy thư viện động vielexer.dll, 02/04/2015
2. Không gõ được tiếng Việt trong VieTeX, 01/04/2015
1. Phiên bản VieTeX 4.0 đóng gói trong USB, 04/03/2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: