VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh remreset.sty:Đặt lại số đếm bảng, hình và công thức trong làm sách

Posted by nhdien on 30/07/2014

Tác giả David Carlisle có viết một số gói lệnh nhỏ tại:

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/carlisle

Gói lệnh remreset.sty nhằm mục đích đánh số lại các hình, bảng và công thức toán.

Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: