VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0:Đưa vào các ký tự đặc biệt

Posted by nhdien on 11/07/2014

Trong LaTeX có 13 ký hiệu đặc biệt và người ta gọi các ký hiệu đó là một loại lệnh không có gạch chéo phía trước, ví dụ $,%, ~, #,{, },  &,…
những ký hiệu này thiết kế để làm chức năng nào đó, ví dụ $ là để chuyển môi trương toán thành môi trường văn bản; % là dùng chú thíc khi soạn thảo không in ra văn bản; ~ làm khoảng trắng cho các từ không ngắt ra, & dấu dóng trong bảng và ma trận; # là dấu đối số trong định nghĩa lệnh hoặc môi trường mới, \  là dấu lệnh bắt đầu ….

VieTeX 4.0 đưa các ký hiệu trên vào dễ dàng và hiển thị với các mầu khác nhau.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: