VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0:Làm danh sách chỉ mục

Posted by nhdien on 07/07/2014

Khi ta lựa chọn dịch Texify.exe thì bao gồm cả dịch LaTeX, làm index, tự động xem trên màn hình và bảng chỉ mục của tài liệu, ta không tham gia và sửa đổi được gì hình thức của chỉ mục.
Đẻ tự làm chỉ mục và các hình thức trình bầy của nó thì làm thế nào?

Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: