VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Sử dụng VieTeX 4.0:Lập bảng từ khối số

Posted by nhdien on 29/06/2014

Do trong thực tế ta có các bảng sẵn copy từ MS Word hoặc quá trình tính toán đưa ra danh sách kiểu bảng như: Giả sử ta tính toán ra bảng số
h          f'(0.900)    Error
0.001    0.62500    0.00339
0.002    0.62250    0.00089
0.005    0.62200    0.00039
0.010    0.62150    -0.00011
0.020    0.62150    -0.00011
0.050    0.62140    -0.00021
0.100    0.62055    -0.00106
Làm thế nào lập bảng theo LaTeX bằng các cột số trên?
Bạn xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: