VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh dejavu.sty phông từ phông Bera và ký tự Arev

Posted by nhdien on 27/04/2014

Gói lệnh  mô phỏng cách viết tay.
Gói lệnh do Pavel Farář viết có tại địa chỉ:
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/dejavu/
Xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: