VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Kỹ thuật nhỏ trong LaTeX: Một số Macro có ích (1)

Posted by nhdien on 05/03/2014

Rất nhiều macro định nghĩa một lệnh tạo ra một định dạng đẹp không có trong gói lệnh nào. Khi dùng thì chỉ cần chép vào phần đầu và sử dụng nó là được, không cần gói lệnh kèm theo. Tôi thu thập các macrro để khi cần thì sử dụng tạo ra văn bản riêng biệt.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: