VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh miniplot.sty Sắp xếp các hình

Posted by nhdien on 20/02/2014

Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \usepackage{miniplot}
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/miniplot
Đây là phiên bản  do Tobias Wahl  thực hiện.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: