VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh figsize.sty tự động định dạng các chiều của hình

Posted by nhdien on 19/02/2014

Gói lệnh figsize.sty định dạng chiều dìa rộng.
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/figsize
Tác giả là Anthony A. Tanbakuchi.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: