VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh glossary.sty làm bảng ký hiệu viết tắt

Posted by nhdien on 10/02/2014

Gói lệnh \texttt{glossary} Tự động làm danh sách ký hiệu và thuật ngữ viết tắt.
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/glossary
Tác giả là Nicola L.C. Talbot.
Xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: