VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh commath.sty những ký hiệu hay dùng

Posted by nhdien on 08/11/2013

Gói lệnhcommath.sty cung cấp một số lệnh trợ giúp định dạng công thức mềm dẻo hơn.
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/commath
Tác giả là Wolfgang Putsch\”{o}gl.
Bạn xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: