VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh wordlike.sty mô phỏng trình bầy trang như MSWord

Posted by nhdien on 07/11/2013

Gói lệnh này mô phỏng trình bầy trang với các tiêu đề như MSWord. Gói lệnh có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/wordlike
Tác giả của gói lệnh là J\”{u}rgen Fenn. Tài liệu này chỉ mô tả cách sử dụng.
Bạn xem ở dây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: