VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh xargs.sty định nghĩa các vectơ

Posted by nhdien on 03/11/2013

Gói lệnh xfrac.sty làm phân số gạch chéo. Gói lệnh là phần của tập gói lệnh có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/xargs/
Do Manuel Pégourié-Gonnard viết.
Bạn xem ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: