VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

VieTeX cách lập bảng mới trong phiên bản tới

Posted by nhdien on 24/09/2013

Do ta có thể chép một bảng chỉ có hàng và cột số hoặc văn bản, nếu làm bằng tay lâu và nhiều người không nhớ cấu trúc bảng trong LaTeX thế nào? Tôi hay chạy tính toán ra bảng số muốn gắn vào TeX thì làm sao nhanh nhất.
phiên bản tới cung cấp một nút, chức năng làm nhanh nhất.

1. Có bảng số và bôi đen nó (chỉ cần các cột cách nhau bằng các ký tự trắng)

tabularnew01
2. Nhấn nút hoặc trên Menu
tabularnew02
3. Kết quả đưa bảng vào
tabularnew03
4. Bôi đen rồi chạy thử cho kết quả
tabularnew04

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: