VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh listings.sty liệt kê mã nguồn của nhiều ngôn ngữ lập trình (1)

Posted by nhdien on 26/08/2013

Gói lệnh do Copyright 1996-2004, Carsten Heinz; Copyright 2006-2007, Brooks Moses;
Copyright 2013-, Jobst Hoffmann; có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/listings
Gói lệnh làm đẹp khoảng cách dòng trong biểu bảng và công thức toán.
Bạn xem chi tiết ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: