VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh cellspace.sty điều chỉnh khoảng cách văn bản với biên hàng

Posted by nhdien on 22/08/2013

Gói lệnh do Josselin Noirel viết có tại địa chỉ
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/cellspace
Gói lệnh làm đẹp khoảng cách dòng trong biểu bảng và công thức toán.
Bạn xem ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: