VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Bộ phông mã T5-Chữ Việt dùng cho LaTeX

Posted by nhdien on 02/05/2013

Bộ phông tiếng Việt mã T5 được Hàn Thế Thành tạo ra. Với lệnh đưa vào:
\usepackage[utf8]{vietnam}
1. Nếu không có phông nào nữa thì bộ phông cơ sở của T5 được đưa ra dùng, nét các ký tự mỏng và không được đẹp lắm. Muốn dùng phông đẹp hơn các bạn lựa chọn các gói lệnh sau đây đưa tiếp vào mà đã có mã phông T5 cho tiếng Việt.
\usepackage{lmodern}
\usepackage{anttor}
\usepackage{iwona}
\usepackage{charter}
\usepackage{newcent}
\usepackage{bookman}
\usepackage{chancery}
\usepackage{courier}
\usepackage{avant}
\usepackage{helvet}
\usepackage{mathptmx}
\usepackage{mathpazo}

2. Hiện tại một số gói lệnh khác cũng có phông mã T5, trong chương trình VieTeX có một nút cờ đỏ sao vàng ở thanh thứ 3, nhấn vào sẽ ra tên các phông và gói lệnh này.

3. Danh sách phông dưới đây được chạy thử với bộ cài dấu vntext.sty của tôi cho mã T5. Mà T5 chỉ là một tùy chọn của gói lệnh, còn các tùy chọn khác OT1, T1, LY1, …..

Bạn xem tại đây.

One Response to “Bộ phông mã T5-Chữ Việt dùng cho LaTeX”

  1. Nguyễn Văn Trí said

    Thầy có thể cho em NFSS = {fontencoding, fontfamily, fontseries, fontshape} của những font trên? Thanks!
    Trả lời
    Những phông này họ để trên CTAN hoặc trong MiKTeX có sẵn bạn cài vào l được

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: