VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (10)

Posted by nhdien on 13/04/2013

Những câu hỏi trong thời gian qua:

Bạn xem ở đây

33 Responses to “Câu hỏi và trả lời về sử dụng LaTeX và VieTeX (10)”

 1. Duc said

  1. Em muốn tạo một môi trường không đánh số như môi trường Định lí chẳng hạn thì làm thế nào a?

  2. Muốn cho bộ đếm của môi trường Định lí trở về 1 lại thì làm thế nào?

  Mong thầy chỉ giúp. Em cảm ơn thầy nhiều.
  Trả lời
  1. Đọc tài liệu mà làm nhé, không có thời gian để giảng giải kiểu như vậy. Tìm hiểu lệnh \newtheorem hoặc \newenvironment
  2. Đặt lại \setcounter{theorem}{0}.

 2. VTNA said

  Thưa Thày em cài Vietex 3.0 nhưng sao lại không có phông chữ .VnTime ạ?
  Trả lời
  Phông chữ đó là của windows gói TCVN, bạn tìm gói lệnh phông tiếng Việt đó cài vào là chương trình nhận ra ngay. Nhưng không nên dùng phông đó nữa mà dùng unicode bình thường đi. Mặc định cài đặt dùng cho Unicode, còn thì có thể chuyển sang TCVN được, đọc hướng dẫn và vào chỗ Option để đặt lại phông soạn thảo.

  • Duc said

   \documentclass[a4paper,openany,oneside]{book}
   \usepackage[left=35mm,right=20mm,top=25mm,bottom=30mm]{geometry}

   \usepackage{amsmath, amsthm, amssymb, amsxtra, latexsym, amscd, graphicx, graphpap, makeidx}
   \usepackage{array, tabularx, longtable, multicol, indentfirst, hyperref}%
   \usepackage[mathscr]{eucal}
   \usepackage{picinpar}
   \usepackage{floatflt}
   \usepackage{epic}
   \usepackage{curves}
   \usepackage[all]{xy}
   \usepackage[style=long,cols=3]{glossary}
   \usepackage[tight,vietnam]{minitoc}%
   \usepackage{fancybox}
   \usepackage[utf8]{vietnam}

   \allowdisplaybreaks
   \begin{document}
   \fontsize{13pt}{18.5pt}\selectfont

   \end{document}

   %======================
   %======================
   Em khai báo như trên. Khi dịch thì có CHƯƠNG 1: TÊN CHƯƠNG ở phía trên mỗi trang. Em muốn loại bỏ nó thì làm thế nào a? Cảm ơn thầy.
   Trả lời. Bỏ
   \usepackage{fancybox}

 3. hachuvan said

  Thưa thầy, trong Latex mặc định đếm số
  Chương 1
  MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

  1.1 Sai số
  1.1.1 . Sai số tuyệt đối, sai số tương đối

  Hiên tai em muốn đánh số như sau

  Chương 1
  MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

  1. Sai số
  1.1. Sai số tuyệt đối, sai số tương đối ”

  mong thầy hướng dẫn em ah.
  Trả lời
  Không có định dạng trong book như vậy. Còn bạn muốn thì đánh số bằng tay không dùng \section nữa.

  • hachuvan said

   Văng em cảm ơn thầy a.
   Thưa thầy bây giờ em muốn cỡ chữ văn bản là 14pt.
   Nhưng cỡ chữ trong môi trường toán học cua em thì là 13pt.

   Em phải làm như thê nào ah
   Trả lời
   Định nghĩa phông rồi làm bằng tay mọi chỗ văn bản và toán như lệnh \it hoặc \bf vậy.
   Không ai tách bạch hai laoị phông như vậy cả, ước mơ thì tự làm lấy nhé.

 4. hachuvan said

  Thưa thầy, em thầy khi dùng \chapter thì Tex thường đề cách cho trang đó 1 khoảng trắng khá là lớn. Em muốn loại bỏ hoặc giảm bớt khoảng trắng đó đi thì làm như thê nào ah ?
  Trả lời
  1. dùng lệnh \vspace{-1000km} có dấu âm nhé.
  2. Dùng gói lệnh titlesec.

  • hachuvan said

   \chapter* {\vspace{-5cm} MỞ ĐẦU}

   Thưa thầy với dong lệnh này thì em đã chình đk theo ý muốn. Nhưng,

   \chapter{\vspace{-2cm} KIẾN THỨC CHUẨN BỊ}

   \section{Sai số}
   Trả lời
   Dùng như trên là không được. Tìm gói lệnh titlsec để sử dụng, đọc hướng dẫn bài nói về gói lệnh này ở trang web này.

   em gặp phải vấn đề là : Chữ ” Chương 1 ” của em lại không nhảy lên trên ” 2 cm ” ah.

   Thầy cho em xin câu lệnh thay đổi cỡ chữ của văn bản thành 14pt, và dãn dòng 1,5pt với ah.

   Cảm ơn thầy nhiều !

 5. Thinh said

  Thầy cho em hỏi. Khi dùng titledot thì có dấu chấm sau mục con. Ví dụ: 1.1.Mục một. 1.2. Mục hai. Nhưng khi em dùng cả titledot và titlesec thì dấu chấm bị mất đi ( Còn lại 1.1 Mục một 1.2 Mục hai). Lý do tại sao? Và làm thế nào để sử dụng được đồng thời cả 2 gói trên mà vẫn có dấu chấm.
  Trả lời
  Gói lệnh titledot để sau gói lệnh titlsec.

  • thinh said

   Em đã thử như thầy chỉ nhưng ko được. Thầy xem giúp dùm em

   \documentclass[openany,oneside]{book}
   \usepackage[a4paper,left=35mm,right=25mm,top=30mm,bottom=30mm]{geometry}
   \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd,amsthm}
   \usepackage{indentfirst}
   \usepackage{fancyhdr}
   \pagestyle{fancyplain}
   \pagestyle{fancy}
   \usepackage{picinpar}
   \usepackage{floatflt}
   \usepackage{epic}
   \usepackage{curves}
   \usepackage{makeidx}
   \usepackage[all]{xy}
   \usepackage[style=long,cols=3]{glossary}
   \usepackage{longtable}%
   \usepackage{multicol}%
   \usepackage[tight,vietnam]{minitoc}%
   \usepackage{fancybox}
   \usepackage[utf8]{vietnam}
   \usepackage{hyperref}

   \renewcommand{\headwidth}{15truecm}
   \renewcommand{\footrulewidth}{0.5pt}
   \renewcommand{\chaptermark}[1]{\markboth{\it #1}{}}
   \renewcommand{\sectionmark}[1]{\markright{\it \thesection\ #1}}
   \lhead[\fancyplain{}{\thepage}]{\fancyplain{}{\rightmark}}
   \rhead[\fancyplain{}{\leftmark}]{\fancyplain{}{\thepage}}
   \lfoot[\fancyplain{}{\LaTeXe}]{\fancyplain{}{\LaTeXe}}
   \rfoot[\fancyplain{}{\emph {\small Trần Đức Thịnh – CH Toán K21}}]{\fancyplain{}{\emph {\small Trần Đức Thịnh – CH Toán K21.}}}
   \cfoot{}
   \sloppy
   \usepackage{bsheaders}
   \usepackage{color, graphicx}
   \makeindex
   \makeglossary
   %————————–
   %————————–
   \usepackage{titlesec}
   \usepackage{titledot}
   \titlespacing{\chapter}{0pt}{2cm}{1.5cm}[0pt]

   \titleformat{\chapter}[display]{\bfseries\LARGE}{\filcenter\MakeUppercase{\chaptertitlename} \LARGE\thechapter}{1ex}{\filcenter\Huge}

   \titleformat{\section}{\normalfont\huge\bfseries }{\thesection}{0.5em}{\textcolor{black}}{}

   \titleformat{\subsection}{\normalfont\LARGE\bfseries}{\thesubsection}{0.5em}{\textcolor{black}}{}

   \titleformat{\subsubsection}{\normalfont\Large\bfseries}{\thesubsection}{0.5em}{\textcolor{black}}{}
   %========================================================
   %========================================================
   \allowdisplaybreaks
   \begin{document}
   \fontsize{13pt}{18.5pt}\selectfont
   \chapter{Chương một}
   \section{Mục 1}
   \subsection{Muc 11}
   \subsubsection{Mục 111}
   \end{document}
   Trả lời
   1. Bỏ các lệnh \titleformat đi.
   2. Tự làm đẹp thì bỏ gói lệnh titledot đi.

   • thinh said

    Vâng. cảm ơn thầy.
    Em có một câu hỏi nữa. Em đưa thêm gói ntheorem vào thì báo lỗi ntheorem “! Package ntheorem Error: Theorem style plain already defined”. Lỗi này do đâu vậy thầy.
    Trả lời
    Bỏ gói lệnh amsthm ở phía trước đi.

   • thinh said

    cảm ơn thầy. em lại làm phiền thầy tiếp.
    1. \renewcommand{\proofname}{CHỨNG MINH} sao ko thấy có tác dụng.
    2. \settocounter{secnumdepth}{4} dùng \subsubsection ko thấy đánh số
    3. em dùng
    \usepackage[amsthm]{ntheorem}
    \theoremstyle{nonumberplain}
    \theoremheaderfont{\itshape}
    \theorembodyfont{\normalfont}
    \theoremseparator {.}
    \theoremsymbol{\ensuremath{_\blacksquare}}
    \newtheorem{pphap}{Phương pháp}

    nhưng ko thấy dấu kết thúc blacksquare đâu cả.
    Trả lời
    1. xem lại hướng dẫn gốc của ntheorem họ sử dụng thế nào.
    2. xem lại hướng dẫn, dùng ngay \blacksquare không có dấu _.

   • Thinh said

    Em xin hỏi thầy 3 câu nữa.
    1. Em muốn định dạng 1 hoặc nhiều trang văn bản (canh trên, dưới, trái, phải) khác so với các trang còn lại thì làm thế nào a?
    2. Lệnh để trích dẫn tài liệu tham khảo khi đã có danh sách tài liệu tham khảo?
    3. Làm sao để chia 1 đoạn văn bản trong toàn văn bản ra nhiều cột.
    Cảm ơn thầy nhiều.
    Trả lời
    1. Bạn tham khảo các lệnh đặt chiều dài rộng của trang và các lệnh liên quan. Trước trang thay đổi thì đặt lại vì các lệnh này đặt lại được trong tài liệu ở vị trí bất kỳ. Ví dụ
    \textwidth12truecm
    \textheight18.5truecm
    \hoffset 1cm
    ………………….
    …………..
    \textwidth10truecm
    \textheight15truecm
    2. Bạn xem mẫu dùng môi trường có \bibitem{ngoc} ……
    sau đó dùng trích dẫn \cite{ngoc}.
    3.Dùng gói lệnh multicol.sty và dùng môi trường
    \begin{multicols}{4}
    ……………….
    ………………….
    \end{multicols}

   • Thinh said

    cảm ơn thầy nhiều.

   • Thinh said

    Em muốn canh tiêu đề chương ra chính giữa (không dùng gói titlsec), em chỉnh trong book.cls thì chỉ được chapter canh giữa, còn chapter* và Mục lục thì vẫn giữ nguyên (canh trái). Vậy muốn tiêu đề của chapter* và mục lục cũng canh giữa thì làm thế nào ? Mong thầy chỉ giúp (nếu được). Cảm ơn thầy.
    Trả lời
    Tìm đến chỗ định nghĩa chapter* để sửa như trường hợp không *.

   • Thinh said

    em cũng thử tìm và sửa nhiều lần rồi nhưng không biết nó nằm ở đâu cả. Nếu được thì thầy chỉ giúp em vùng lệnh của chapter* và mục lục, phần còn lại em tự mày mò.
    Trả lời
    Không nên tham gia sửa các bản gốc vì ta còn dùng nhiều lần và các tài liệu người khác nếu ta có được sẽ cũng dùng. Nên dùng gói lệnh vì đơn giản và họ chỉnh sửa chính xác hơn và có nghề hơn,….

   • Thịnh said

    1. Vậy có gói lệnh nào có thể canh giữa tiêu đề chương, chương *, mục lục, và đồng thời có dấu chấm sau section… ko thầy. em kết hợp 2 gói titledot, titlesec ko được nên mới chỉnh sữa trong book.cls

    2. Dùng $$ $$ hoặc \begin{equation} \end{equation} thì có thể canh giữa mỗi dãy công thức toán đặt trong đó. Nhưng nếu muốn đánh nhiều công thức trên nhiều dòng khác nhau và mỗi dòng đều canh giữa thì có lệnh nào kiểu như \begin{lenh} công thức 1 công thức 2 công thức 3…. \end{lenh} ko ạ. (Bởi vì dùng nhiều lần 2 cái trên cho mỗi dòng thì hơi phiền, và khoảng cách dòng em thấy ko đẹp lắm).

    Em cảm ơn thầy trước. Em hỏi hơi bị nhiều mong thầy thông cảm.
    Trả lời
    1. Bạn chưa nghiên cứu hết titlesec.sty, trong đó có hết ý bạn ban đang cần.
    2. Mỗi công thức đánh số riêng dùng nhiều lần equation thì các hơi xa dùng môi trương gather sách LaTeX nào cũng có và các môi trường khác nữa, tự tìm hiểu nhé.

 6. hachuvan said

  Thưa thầy, em đang đánh khóa luận. Em có tham khảo các khóa luận mẫu của thầy. Nhưng hiện tại em muốn. Các chữ ở trong môi trường Định nghĩa của mình có chữ thẳng đứng chứ không phải in nghiêng như ban đầu. Em phải làm như thề ạ ?

  \begin{definition}

  Không gian metric là một tập hợp $X$, sao cho với mọi $x,y\in X$ xác định một số $d(x,y)$, gọi là khoảng cách, thỏa mãn 3 tiên đề sau :
  \begin{description}
  \item[-] Xác định dương : $$ \forall x,y \in X, d(x,y)\ge0 $$
  Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x=y$.
  \item[-] Đối xứng : $ \forall x,y \in X, d(x,y)=d(y,x) $.
  \item[-] Bất đẳng thức tam giác : $$ \forall x,y,z \in X, d(x,y)\ge d(x,z)+d(z,y) $$
  \end{description}
  Ta sử dụng kí hiệu $(X,d)$ với tập nền $X$ và khoảng cách $d$.

  \end{definition}
  Trả lời
  – Trên chỗ định nghĩa dùng lệnh như
  \theoremstyle{definition}
  \newtheorem{definition}{Định nghĩa}
  – ở dưới dùng bình thường.

  • hachuvan said

   em đã làm được. cảm ơn thầy ạ

   • hachuvan said

    Vâng thưa thầy, Hiện tại với môi trường định nghĩa em đã làm chứ đúng được. Nhưng em thử áp dụng câu lệnh

    \theoremstyle{example}
    \newtheorem{example}{\bf Ví dụ}[section]

    thì môi trường ví dụ của em chữ lại không đứng lên.
    Mong thầy có thể hướng dẫn em các làm chứ đứng lên trong môi trường Ví dụ, Bổ đề, …
    Trả lời
    Chỉ có \theoremstyle{definition}
    dù sau đó là gì kể cả thì nó vẫn đứng lên, thay lại lệnh trên đi.

 7. Thi Giang said

  E đã hoàn thiện luận văn về hình học, nhìn chung là rất đẹp và vừa ý, cảm ơn thầy lầm trước đã giúp e trong gói lênh multicolpar, Giờ e đang làm tóm tắt và trình chiều beamer. Về cách làm bài cơ bản e đọc qua đã nắm được nhưng đau đầu suốt 2 ngày nay vì không biết cài beamer như thế nào. E lên ctan copy dán vào file tex đặt là beamer.cls nó vẫn báo k tìm thấy. Nếu có bản nào của viettex hay miktex có sẵn beamer, xin thầy chỉ giúp. E cảm ơn thầy nhiều, mong thầy sớm hồi âm.
  Trả lời
  Beamer không copy được mà phải cài đặt
  Xem mục cài đặt gói lệnh trong MikTeX như thế nào?
  1. Mở chương trình quản lý gói lệnh:
  programm file–>Miktex 2.9–>manage packages
  2. nhập chữ beamer vào ô đầu tiên tìm gói lệnh
  3. chọn vào dòng có beamer
  4. Đa có rồi thì nhấn dấu – ở góc để loại đi.
  5. Làm lại như trên nhấn dấu + để nập mới.
  Những cái tôi nói ở trên đều có trong hướng dẫn sử dụng vietex 3.0 hoặc 4.0

  • Thi Giang said

   Rất may là e đã cài được rồi, e cảm ơn thầy! Làm phiền thầy quá.

  • Em đã làm được slide tương tự mẫu của bạn Bùi Khánh Toàn, nhìn chung rất rõ ràng, mạch lạc nhưng e có một thắc mắc là mặc định của theme{copenhagen} là kiểu chữ dạng arial, em muốn chuyển toàn bộ thành font kiểu chuẩn timesnewroman thì phải khai báo chỗ nào vậy thầy. E đọc hướng dẫn của thầy Đồng rồi mà không thấy đâu cả. Xin thầy chỉ giúp.
   Trả lời
   Mỗi theme có phông cố dịnh là đẹp nhất, muốn thay thì xem chỗ tùy chọn trong hướng dẫn có đó, tôi không nhớ nữa.

   • E cũng thầy nhiều bài thuyết trình k dùng chữ có chân, nhưng CT toán nhìn k được đẹp như trong Tex, trước giờ e chỉ đọc Latex shortvietmaths và của Dongph thôi. E làm xong rồi, giờ chỉ chỉnh sửa hình thức cho đẹp. Thầy có links tài liệu hướng dẫn thì cho e xin, e cảm ơn thầy.
    Trả lời
    Bạn vào Menu: [Tải về] của trang này thì rất nhiều mẫu.

 8. nga said

  Em chào thầy ạ!
  thầy cho em hỏi là tại sao e chạy chương trình latex cứ bị lỗi phông. em không viết được chữ tiếng việt được ạ.
  Trả lời
  Xóa VieteX đi cài lại. Cài mặc định trên ổ C.

 9. Nguyen Hien said

  Thưa Thầy, em dùng VieTex 2.8. Em dùng lệch chèn hình (là một cái bảng copy từ file pdf chuyển sang paint xứ lý thành file *.png). Làm sao để chú thích ở dưới (\caption{}) là bảng … chứ không hình …?
  Trả lời
  Trong luận án có bảng copy sẽ được điểm kém, Tự đánh lại thành bảng thì hơn.
  Còn dùng có chữ bảng thì
  \begin{table}[!htp]
  \includegraphics[….]{….}
  \caption{….}
  \end{table}

 10. Phương said

  Thầy ơi em đang dùng bình thường thì tự dưng khi chạy chương trình file nào nó đều hiện thông tin “Could’n save file ….tex (as)” và không đọc được pdf nữa. Thầy giúp em cách khắc phục với. Chân thành cảm ơn thầy.
  Trả lời
  Khởi động lại chương trình, nếu không được khởi động lại máy tính, đóng các tệp không cần lại.

 11. Tran Phong said

  Em chào thầy
  Thầy cho em hỏi lổi sau thì làm sao ạ

  \usepackage{graphicx,color}
  \usepackage{graphics,graphpap}
  \usepackage{pstricks}
  \usepackage{amsmath}
  \usepackage[mathscr]{eucal}
  \usepackage{amsfonts}
  \usepackage{amsxtra}
  \usepackage{amssymb}
  \usepackage{latexsym}
  \usepackage{amscd}
  \usepackage[english]{babel}
  % \usepackage[utf8]{vietnam}
  \usepackage[tcvn]{vietnam}
  \usepackage{times}
  %\usepackage{wrapfig}
  \usepackage{xcolor}

  \item B˴ μng th𣠮䩠chung vՠb˴ μng th𣠢i֮ phʮ n䩠riˮg c㡶ai trߠquan tr寧 trong toٮ h壬 φc bi״ lՠtrong toٮ t驠ε. Nh��nghiˮ c𵠮ȵ tiˮ vҠb˴ μng th𣠢i֮ phʮ ϒu liˮ quan tviף giש c٣ b֩ toٮ bi֮ phʮ, b֩ toٮ ϩӵ khiԮ t驠ε vՠc٣ b֩ toٮ biˮ c㡤ڮg c񡠰hͬng trخh ιo h֭ riˮg.\pause
  \item Nɭ 1979 Michael J. Smith έa ra b֩ toٮ cʮ bܮg mڮg giao tḫg vՠnɭ 1980 Defermos chؠra rܮg: ȩԭ cʮ bܮg c񡠢֩ toٮ nֹ lՠnghi׭ c񡠢֩ toٮ b˴ μng th𣠢i֮ phʮ. T�� b֩ toٮ b˴ μng th𣠢i֮ phʮ έphٴ triԮ vՠtr롴h֮h c̮g c��u hi׵ ϓ nghiˮ c𵠶ՠgiש c٣ b֩ toٮ cʮ bܮg trong kinh tլ v̮ tש, l��uyִ trߠchͩ vՠnhiӵ b֩ toٮ kh٣.

  lổi này làm sao để hiển thị được ra chữ ạ
  Đây là một đoạn chương trình lấy về nhưng gặp lổi này, em không biết làm sao để hiện ra chữ được.
  Mong thầy và các bạn chỉ giúp
  Em cảm ơn ạ
  Trả lời
  Bạn đã dùng một chương trình chuyển đổi tự động sang mã khác không phải Unicode, đừng dùng loại chương trình đó nữa.!

 12. Nguyen quang Trung said

  Thầy ơi cho em hỏi cách chèn liên kết http vào latex em đọc sách của thầy mà không thấy có.
  Trả lời
  Bạn xem gói lệnh hyperlink.sty hoặc html.sty sẽ có giải thích làm thế nào.

 13. Bình said

  Thưa thầy, cho em hỏi điều này. Em dùng win 7 64bit , khi bien dịch các file mẫu có công thức toán như bài của Bùi đức Quang thì các biến x, c…trong công thức không hiện lên…em cài đầy đủ và làm theo đủ các bước. Cho em hỏi, máy của em còn thiếu những gì và hướng khắc phục. Em cám ơn thầy.
  Trả lời
  Tôi chưa gặp trường hợp như bạn bao giờ. Chắc là TeX thích hợp với hệ thống của bạn. Bạn thử lại nhiều lần xem sao? Mà bạn dịch ra PDF hay DVI.

 14. nguyet said

  Đĩa CD các gói lệnh, các bạn lấy về để trong một thư mục rồi chạy tệp .exe đầu tiên sẽ nối các tệp lại và mở nén các tệp vào thư mục bạn muốn:
  1. Phần chính để mở gói nén: cdmiktex29.part01.exe (95MB)
  2. Phần 2: cdmiktex29.part02.rar(95MB)
  3. Phần 3: cdmiktex29.part03.rar(95MB)
  4. Phần 4: cdmiktex29.part04.rar(95MB)
  5. Phần 5: cdmiktex29.part05.rar(95MB)
  6. Phần 6: cdmiktex29.part06.rar(95MB)
  7. Phần 7: cdmiktex29.part07.rar(95MB)
  8. Phần 8: cdmiktex29.part08.rar(95MB)
  9. Phần 9: cdmiktex29.part09.rar(95MB)
  10. Phần 10: cdmiktex29.part10.rar(95MB)
  11. Phần 11: cdmiktex29.part11.rar(95MB)
  12. Phần 12: cdmiktex29.part12.rar(60MB)
  minh chi tai dc muc 1,7,8,9,10,11,12
  ai co muc 2,3,4,5,6 co the shar cho minh voi
  hoac up link cho minh cung dc
  mail: nguyetpb@gmail.com
  Trả lời
  Vào trang của ĐHGD lấy về (có đường Link bên cạnh),
  Các tệp đều lớn không chuyển qua thư được.

 15. ly said

  thưa thầy. em muốn cho một mục là “phụ đề” vào trong phần mục lục nhưng em không muốn ghi ra trang của mục phụ đề.
  ví dụ:
  kết luận……………………………….27
  tài liệu tham khảo………………….28
  phụ lục
  thì em phải dùng câu lệnh gì ạ?
  em cảm ơn thầy!
  Trả lời
  Các lệnh này đều làm tự động. Có lệnh chỉ đưa Text vào thôi, bạn tra các loại lệnh đuwa văn bản vào mục lục, có 1 lệnh như bạn (tự tra lấy nhé).

 16. Ha Ngoc said

  Em chao Thay a! Thưa thay, thay có the chi giup em cach chen hinh vao phan Texmaker khong a?
  Trả lời
  bạn dùng cách đưa hình bình thường vào TeX; Bạn tìm sách ebook về LaTeX đọc nhé vànhư vậy mới gọi là học TeX.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: