VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh sfmath.sty – ký tự trong môi trường toán không chân

Posted by nhdien on 01/02/2013

Gói lệnh được thiết kế các kí tự trong môi trường toán không chân.  Hãy đưa vào phần đầu lệnh \usepackage{sfmath}

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/sfmath

Xem chi tiết ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: