VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

lastpage.sty – Số trang cuối cùng của văn bản

Posted by nhdien on 14/01/2013

H.-Martin Münch với khởi đầu của Jeffrey P. Goldberg
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/lastpage
Trong MiKTeX mặc định lấy gói lệnh này làm cơ sở.
Bạn xem chi tiết tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: