VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh brace.sty 1.0 đặt ngoặc biên thích hợp với biểu thức

Posted by nhdien on 09/12/2012

Để đặt các ngoặc {}, [], | | ,|| ||, ( ) với các cao thấp của công thức chứa trong nó. Rất nhiều lệnh để phóng to thu nhỏ để vừa công thức. điển hình là lệnh \left <DẤU mở>….\right <DẤU đóng>, mà việc này cũng hay dùng. Tôi đã dùng một số lệnh trong gói lệnh braket.sty để tạo ra gói lệnh mới phong phú hơn. Tạo ra hàng loạt lệnh mới

Bạn xem chi tiết ở đây

Gói lệnh bạn lấy ở đây:

One Response to “Gói lệnh brace.sty 1.0 đặt ngoặc biên thích hợp với biểu thức”

  1. […] Gói lệnh brace.sty 1.0 đặt ngoặc biên thích hợp với biểu thức […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: