VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

fdsymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán

Posted by nhdien on 05/12/2012

 Gói lệnh fdsymbol.sty các ký hiệu của toán học hơn cả amsmath.sty có tạ
http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/fdsymbol
Tác
 giả đang quản lý gói lệnh là Michael Ummels.

Bạn xem chi tiết tại đây.

One Response to “fdsymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán”

  1. […] fdsymbol.sty – Gói lệnh đầy đủ ký hiệu toán […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: