VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh libertine.sty – Phông văn bản và tiếng Việt

Posted by nhdien on 26/10/2012

Gói lệnh được thiết kế các phông đệp mã nguồn mở bởi Philipp H. Poll, thực hiện trên LaTeX  : Michael Niedermair. Hãy đưa vào phần đầu lệnh  \verb!\usepackage{libertine}!

http://www.ctan.org/tex-archive/fonts/libertine/

Tìm kiếm các lệnh trong gói lệnh đã có trong MiKTeX. Gói lệnh không có mã T5 nên không dùng được tiếng Việt theo mã này. Gói lệnh cơ bản chỉ có T1 và với gói lệnh của tôi bình thường cho tiếng Việt rất đẹp. Đây là phông mã nguồn mở và được thiết kế rất tốt và đầy đủ, làm với tiếng Việt rất tốt.

Bạn xem chi tiết ở đây

One Response to “Gói lệnh libertine.sty – Phông văn bản và tiếng Việt”

  1. […] Gói lệnh libertine.sty – Phông văn bản và tiếng Việt […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: