VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh sublabel.sty – chia nhỏ một số đếm trong LaTeX

Posted by nhdien on 09/10/2012

Gói lệnh sublabel.sty tại địa chỉ

http://ctan.megagod.net/tex-archive/macros/latex/contrib/preprint/

Tác giả của gói lệnh là Patrick W Daly trong bộ gói lệnh preprint.

Xem chi tiết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: