VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh diagbox.sty kẻ các đường chéo ô bảng

Posted by nhdien on 29/09/2012

Gói lệnh diagbox.sty làm đường kẻ chéo ô thay cho gói lệnh  slashbox.sty. Tác giả
Leo Liu đã viết.

http://ctan.megagod.net/tex-archive/macros/latex/contrib/diagbox/

Bạn xem tiếp ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: