VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh savefnmark.sty lưu trữ ghi chú để dùng lại sau đó

Posted by nhdien on 23/09/2012

Gói lệnh savefnmark.sty lưu trữ các ghi chú sử dụng lại sau. Tác giả
Volker Kuhlmann đã viết.

http://ctan.megagod.net/tex-archive/macros/latex/contrib/savefnmark/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: