VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh extdash.sty mở rộng lệnh ngắt từ xuống dòng mới

Posted by nhdien on 22/09/2012

Gói lệnh extdash.sty thêm lệnh ngắt từ đúng vị trí. Tác giả
Alexander I. Rozhenko đã viết cả một gói công cụ nccfoots tại

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/nccfoots


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: