VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh textcomp.sty dùng phông văn bản kèm theo

Posted by nhdien on 14/09/2012

Tác giả  Sebastian Rahtz đã viết gói lệnh tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/obsolete/fonts/psfonts/ts1/

Mục đích của gói lệnh làm thêm ký hiệu từ phông văn bản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: