VieTeX

Chương trình soạn thảo TeX

Gói lệnh chappg.sty đánh số trang theo chương

Posted by nhdien on 09/09/2012

Robin Fairbairns đã viết gói lệnh này  có địa chỉ tại

http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/chappg/

Mục đích chính của gói lệnh là mỗi chương đều đánh số trang lại từ đầu hoặc tùy biến với người dùng.

Ví dụ thứ nhất

Ví dụ thứ hai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: